ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลของครัวเรือนและผลกระทบโควิด-19 หมู่5 ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

จากการลงพื้นที่สำรวจในตำบลโนนเจริญ หมู่ที่5 เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจของสังคมและชุมชน ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจของสังคม พบว่าหมู่5 จำนวนครัวเรือนมี 233 ครัวเรือน จากการลงพื้นที่ทำแบบสอบถามระดับครัวเรือน อาชีพที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ทำ คือ ทำนา รับจ้างทั่วไป ทำไร่ยางพาราและค้าขายเป็นหลัก เพราะในหมู่บ้านยังไม่มีอาชีพเสริมใดๆเข้ามาส่งเสริมอาชีพเพิ่มขึ้น และชาวบ้านส่วนใหญ่ประสบปัญหาความยากจนเป็นจำนวนมาก เนื่องจากอาชีพที่ทำมีความไม่มั่นคง และจะสามารถประกอบอาชีพของตนได้เป็นช่วงเวลาเท่านั้น ไม่สามารถทำได้เป็นประจำ จึงทำให้ชาวบ้านมีอาชีพที่เลื่อนลอย นั้นจึงทำให้เกิดปัญหาในการประกอบอาชีพในการหาทุนทรัพย์เลี้ยงชีพ รวมทั้งชาวบ้านส่วนมากที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เป็นคนแก่ ทำให้ไม่สามารถที่จะประกอบอาชีพที่ต้องใช้แรงงานหนักๆได้ และยังต้องแบกรับภาระในการเลี้ยงบุตรหลาน เนื่องจากพ่อแม่ของเด็กต้องไปทำงานในต่างถิ่น ทำให้ภาระต่างๆตกอยู่ที่ตา ยาย เป็นคนเลี้ยง ทำให้เกิดปัญหาในการหาเงินมาเลี้ยงหลาน เพราะส่วนมากพ่อแม่ของเด็กจะส่งเงินมาให้ในปริมาณที่น้อย ไม่พอต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และคนแก่ส่วนมากยังไม่ได้รับการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ เนื่องจากใช้เทคโนโลยีไม่เป็น และไม่มียานภาหนะที่จะเข้ามาทำในเมืองได้ และปัญหาที่พบส่วนมากอีกอย่างคือ แหล่งน้ำ ไฟฟ้าและถนน จากการสำรวจแต่ละครัวเรือนส่วนมากประสบปัญหานี้ เนื่องจากในบ้านโนนเจริญ หมู่5 ยังมีแหล่งน้ำที่ไม่เพียงพอต่อการใช้อุปโภค บริโภค เนื่องจากมีความแห้งแล้ง น้ำปะปาที่ใช้ก็แห้ง ทำให้ต้องขุดเจาะน้ำบาดาลใช้ แต่ก็ยังเป็นปัญหา เพราะบาดาลที่ขุดเจาะก็มีปริมาณที่น้อยเช่นกัน ทำให้ชาวบ้านไม่สามารถใช้น้ำได้อย่างสะดวก บางบ้านถึงกับต้องอาศัยน้ำจากอีกครัวเรือนใช้ เนื่องจากไม่มีทุนทรัพย์ในการขุดเจาะบาดาล ทำให้จำเป็นต้องอาศัยบ้านหลังอื่นใช้น้ำ ในส่วนของความสว่าง บางพื้นที่ยังไม่มีเสาไฟฟ้า ทำให้ชาวบ้านใช้ชีวิตลำบากและหวาดกลัวในเวลากลางคืน และส่วนของถนนส่วนมากมีความขรุขระอยากมาก และบางพื้นที่ยังเป็นถนนลูกรัง แต่ก็ยังไม่ได้รับการพัฒนามาเป็นเวลานานแล้ว ทำให้เกิดการสัญจรในการใช้รถใช้ถนนลำบากและมักเกิดอันตราย และนี้เป็นปัญหาส่วนใหญ่ที่พบจากการลงสำรวจพื้นที่ใน หมู่5 ตำบลโนนเจริญ

                           

สิ่งที่ชาวบ้านตำบลโนนเจริญอยากให้มีการพัฒนาในชุมชน คือ 1. พัฒนาแหล่งน้ำ อยากให้แหล่งน้ำมีมากขึ้น เพื่อที่ชาวบ้านในหมู่บ้านทุกครัวเรือนจะได้ใช้น้ำได้อย่างทั่วถึง 2. เสาไฟฟ้า อยากให้มีให้ทั่วถึงทุกจุด เนื่องจากกลัวว่าจะเกิดอันตรายกับผู้ที่สัญจรในตอนกลางคืนและลดความกลัวแล้วความหวาดระแวงของชาวบ้านในตอนกลางคืน 3. ถนน อยากให้มีการพัฒนาถนนให้สามารถสัญจรใช้รถใช้ถนนได้อย่างสะดวกและลดอันตรายจากการเกิดอุบัติเหตุ และ4. อาชีพเสริม อย่างให้มีการส่งเสริมอาชีพในชุมชน เนื่องจากจะได้ใช้เป็นการประกอบอาชีพอีกอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวและเป็นการหากิจกรรมให้ชาวบ้านกระทบในเวลาว่าง พร้อมด้วยยังได้รับรายได้อีกทางจากการทำอาชีพหลัก นี้คือสิ่งที่ชาวบ้านโนนเจริญใน หมู่5 ต้องการที่จะได้รับการพัฒนามากที่สุด

                           

ในส่วนของสถานการณืโควิด-19 การการสำรวจพบว่า ชาวบ้านได้รับผลกระทบปานกลาง มีเพียงบางเรื่องที่ทำให้ชาวบ้านใช้ชวิตลำบากมากกว่าปกติ คือ การเดินทางไปในสถานที่ที่มีคนพลุกพล่าน เช่น ตลาด โรงพยาบาลหรือแหล่งชุมชนที่มีคนเยอะ จำต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอด เนื่องจากกลัวติดเชื้อ ทำให้ไปในสถานที่แบบนี้เกิดความหวาดระแวง แต่หากอยู่ในบริเวณหมู่บ้านชาวบ้านก็สมารถใช้ชีวิตได้ปกติ เพราะคนไม่เยอะและไมได้คิดว่าจะมีใครนำเชื้อโรคเข้ามาในหมู่บ้าน ดังนั้นทำให้สถานการณ์นี้ไม่ได้กระทบกับการใช่ชวิตมากเท่าไหร่ เพราะคนส่วนใหญ่ก็ไม่คอยออกนอกพื้นที่อยู่แล้ว และชาวบ้านยังทราบและรู้เกี่ยวกับการป้องกัน อาการของโรคโควิด-19 เป็นอย่างดี รวมทั้งคนแก่ด้วย แต่สุขภาพของชาวบ้านส่วนใหญ่ที่พบ มักจะเป็นโรคความดัน เบาหวาน โรคหัวใจและโรคไต แต่ก็ได้รับการรักษาจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและโรงพยาบาลประจำอำเภอเป็นอย่างดี และที่คือบริบทภาพรวมสิ่งที่ผู้ลงพื้นที่ หมู่5 ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับข้อมูลจากชาวบ้านในพื้นที่

                                                                               

อื่นๆ

เมนู