บ้านโนนเจริญหมู่ 4   

ในหมู่บ้านโนนเจริญหมู่ 4 สิ่งที่สังเกตเห็นอย่างชัดเจนเมื่อได้เข้าไปเก็บข้อมูลคือสวนยางพารา ในหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นฝั่งไหนของถนน ลึกเข้าไปจะมีป่ายางพาราอยู่ด้วยเสมอ และจากการสำรวจข้อมูลครัวเรือนพบว่าอาชีพส่วนใหญ่คืออาชีพเกษตรกร เช่่น การทำนา ทำสวนยางพารา ทำไร่มันสำปะหลัง มีบางครัวเรือนที่มีการเลี้ยงสัตว์บ้างเล็กน้อย และมีการรับจ้างเป็นบางครั้ง เช่น รับจ้างกรีดยาง ซึ่งทำให้พอมีรายได้ขึ้นมาบ้าง แต่ในหนึ่งปีการทำสวนยางพารามีรอบการกรีดยางเพียง 8 เดือนเท่านั้น ทำให้ระยะเวลา 4 เดือนที่เหลือเป็นช่วงที่ไม่มีรายได้ อีกทั้งในส่วนของครัวเรือนที่ทำนาก็ทำได้เพียงช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนธันวาคม และมีค่าใช้จ่ายด้านการเกษตรอีกจำนวนมาก ซึ่งทำให้ใช้เพียงเงินทุนของตนเองไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องกู้ยืมเงินบางส่วนมาเพื่อทำการเกษตร ในส่วนของฤดูร้อนชาวบ้านโนนเจริญหมู่ 4 จึงอยากให้มีการส่งเสริมเรื่องอาชีพเสริม ที่สามารถสร้างรายได้ให้ครัวเรือนได้ตลอดทั้งปี หรือในช่วงที่ว่างเว้นจากการทำการเกษตร

 

ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ที่พบคือปัญหาความยากจน เนื่องจากรายได้ต่อเดือนของครัวเรือนส่วนมากอยู่ในช่วงที่ต่ำกว่า 5,000 บาท ซึ่งพอเทียบกับรายจ่ายแล้ว พบว่ามีการใช้จ่ายเกินรายได้ ทำให้บางครัวเรือนมีหนี้สิน โดยมากแล้วคือหนี้สินจากการกู้ยืมเพื่อไปทำการเกษตร ในส่วนของปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านโนนเจริญหมู่ 4 นี้ จะเป็นเรื่องของน้ำ ไฟฟ้า และถนน โดยในส่วนของน้ำในฤดูร้อนน้ำประปาไม่เพียงพอต่อการใช้งาน และบางคนกล่าวว่าอยากให้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรด้วย ในส่วนของไฟฟ้าตามถนน มีบางจุดที่มืด ไม่มีไฟฟ้าข้างทางซึ่งทั้งอันตรายและทำให้ใช้ถนนในช่วงกลางคืนเป็นไปอย่างลำบาก และในเรื่องสุดท้ายคือเรื่องถนน มีถนนบางสายที่ยังเป็นถนนลูกรัง จึงอยากให้ช่วยพัฒนาในเรื่องนี้เป็นหลัก

 

สรุปแล้วบ้านโนนเจริญหมู่ 4 เรียกได้ว่าเป็นหมู่บ้านเกษตรกร เช่น ทำนา ทำสวนยางพารา เป็นต้น ในส่วนของปัญหาที่เกิดขึ้นและกระทบต่อชีวิตประจำวันเป็นอย่างมากคือปัญหาความยากจน รายจ่ายมากกว่ารายได้ทั้งเดือน อีกทั้งสภาพแวดล้อมในหมู่บ้านยังมีปัญหาเรื่องน้ำ ไฟฟ้า และถนนอีกด้วย

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู