ข้าพเจ้านางสาวปัญฑิตา เชาว์มะเริง ประเภท นักศึกษา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์  ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)

 

พื้นที่ชุมชนโนนเจริญที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลระหว่างวันที่ 9 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2564 ข้าพเจ้าได้ทำการสำรวจข้อมูลซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลพื้นฐานในครัวเรือน และข้อมูลเกี่ยวกับโควิด-19 การทำงานครั้งนี้ทางผู้ปฏิบัติงานได้ยื่นหนังสือเพื่อขออนุญาตจากผู้นำชุมชนและได้ขอความร่วมมือให้ผู้นำชุมชนประกาศและชี้แจ้งให้ชาวบ้านรับทราบก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติงาน

จากการสำรวจหมู่บ้านโนนเจริญหมู่ที2 พบว่าชาวบ้านทำอาชีพหลักคือ รับจ้าง และเกษตรกร เช่นทำนา ทำสวนยางพารา บางส่วนเลี้ยงวัวหรือควาย รวมถึงปลาและไก่ ทว่าเลี้ยงเพื่อใช้รับประทานภายในครัวเรือนมากกว่าประกอบเป็นอาชีพหลัก ในบางครัวเรือนมีการประกอบอาชีพมากกว่าหนึ่งอาชีพปัญหาหลักที่พบคือชาวบ้านประสบปัญหาความยากจน ไม่มีรายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตซึ่งเป็นสาเหตุให้หลายครัวเรือนจำเป็นต้องกู้หนี้ยืมสิน โดยส่วนมากนำไปใช้ในการทำการเกษตร และค่าเล่าเรียนศึกษาของบุตรหลาน รวมถึงชาวบ้านส่วนใหญ่นั้นเป็นผู้สูงอายุซึ่งไม่สามารถประกอบอาชีพที่ใช้แรงงานหรืออาชีพที่ได้รับค่าตอบแทนสูง จึงต้องอาศัยรายได้จากเบี้ยผู้สูงอายุและรายได้จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการดำรงชีพ

นอกจากนี้ยังพบว่าปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่บ้านโนนเจริญ หมู่2 ประสบปัญหาคือปัญหาการขาดแคลนน้ำสะอาดเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค รองลงมาคือปัญหาแสงสว่างมีไม่เพียงพอ และอันดับสุดท้ายปัญหายาเสพติดในชุมชน

จากการสำรวจพบว่าสิ่งที่ชาวบ้านต้องการให้เกิดการพัฒนาในชุมชนคือ 1.การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 2.การแก้ไขปัญหาแสงสว่างไม่เพียงพอ โดยการติดตั้งไฟฟ้าเพิ่มขึ้นให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ 3.การป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติด

ผลการกระทบจากโควิด-19 ชาวบ้านได้รับผลกระทบค่อนข้างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการดำรงชีวิต รวมถึงการทำงานและรายได้ คนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคโควิด-19 และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี มีการปฏิบัติตนตามแนวทางการป้องกันโรคทั้งในระดับครัวเรือนและชุมชน

 

ภาพประกอบการดำเนินงาน

อื่นๆ

เมนู