พื้นที่ชุมชนโนนเจริญที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ถึง 10 มีนาคม 2564 ข้าพเจ้าได้ทำการสำรวจข้อมูลซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลพื้นฐานในครัวเรือน(แบบฟอร์ม01) และข้อมูลเกี่ยวกับโควิด-19(แบบฟอร์ม02) รวมถึงทำการสำรวจสำหรับแบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่(แบบฟอร์ม06) แบบสำรวจชุดที่1สำหรับที่พักอาศัย โดยสำรวจข้อมูลร้อยละ20ของจำนวนครัวเรือนในพื้นที่หมู่2

จากการสำรวจหมู่บ้านโนนเจริญหมู่ที2 พบว่าชาวบ้านทำอาชีพหลักคือ รับจ้าง และเกษตรกร เช่นทำนา ทำสวนยางพารา บางส่วนเลี้ยงวัวหรือควาย รวมถึงปลาและไก่ ทว่าเลี้ยงเพื่อใช้รับประทานภายในครัวเรือนมากกว่าประกอบเป็นอาชีพหลัก ในบางครัวเรือนมีการประกอบอาชีพมากกว่าหนึ่งอาชีพปัญหาหลักที่พบคือชาวบ้านประสบปัญหาความยากจน ไม่มีรายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตซึ่งเป็นสาเหตุให้หลายครัวเรือนจำเป็นต้องกู้หนี้ยืมสิน โดยส่วนมากนำไปใช้ในการทำการเกษตร และค่าเล่าเรียนศึกษาของบุตรหลาน รวมถึงชาวบ้านส่วนใหญ่นั้นเป็นผู้สูงอายุซึ่งไม่สามารถประกอบอาชีพที่ใช้แรงงานหรืออาชีพที่ได้รับค่าตอบแทนสูง จึงต้องอาศัยรายได้จากเบี้ยผู้สูงอายุและรายได้จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการดำรงชีพ

นอกจากนี้ยังพบว่าปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่บ้านโนนเจริญ หมู่2 ประสบปัญหาคือปัญหาการขาดแคนน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค รองลงมาคือปัญหาแสงสว่างมีไม่เพียงพอ และอันดับสุดท้ายปัญหายาเสพติดในชุมชน

และจากการสำรวจพบว่าคนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคโควิด-19 และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี มีการปฏิบัติตนตามแนวทางการป้องกันโรคทั้งในระดับครัวเรือนและชุมชน มีการประเมินและสังเกตอาการว่าเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือไม่ มีการดูแลสุขอนามัยโดยล้างมือด้วยสบู่และเจลแอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงรับประทานอาหารปรุงสุก ไม่มีการใช้สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวร่วมกัน นอกจากนี้ทางชุมชนยังมีการคัดกรองคนสำหรับการเดินทางเข้า-ออกพื้นที่อย่างเป็นระบบ

https://youtu.be/Akfn0meTpQQ

อื่นๆ

เมนู