จากการปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายนข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ชุมชตำบลโนนเจริญกับอาจารย์และทีมงานที่ได้รับมอบหมายวิเคราะห์ SWOT เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาชุมชนตำบลโนนเจริญซึ่งได้แบ่งหัวข้อในการวิเคราะห์ออกเป็น4หัวข้อได้แก่ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค(ภัยคุกคาม)ได้ทำการวิเคราะห์ทำให้ได้ทราบรายละเอียดดังต่อไปนี้                                                                        จากการสำรวจ

จุดแข็ง

 1. มีภูมิประเทศ ภูมิอากาศและสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การทําการเกษตร
 2. ประชากรมีคุณภาพในการบริหารงาน
 3. มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์
 4. มีงบประมาณดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ
 5. ประชากรส่วนใหญ่ปลูกกล้วยทุกครัวเรือน

 

จุดอ่อน

 1. เส้นทางคมนาคมที่เชื่อมระหว่างหมู่บ้านยังไม่สะดวกเพียงพอและยังไม่ได้มาตรฐาน
 2. ไม่มีแหล่งเก็บกักน้ำ
 3. ประชาชนส่วนใหญ่มีหนี้สินนอกระบบ
 4. ประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้จากภาคการเกษตรเป็นหลักแต่ไม่มีอาชีพเสริมทีสร้าง
 5. การรวมกลุ่มยังไม่เข้มแข็งและยั่งยืน

 

โอกาส

 1. ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีและมีความเสมอภาคในการรักษาพยาบาล
 2.  รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนหรือเชื่อมโยงเครือข่าย
 3. สามารถขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการปกครอง

ภัยคุกคาม(อุปสรรค)

 1.  ปัญหาภัยแล้ง
 2. ปัญหาโควิท

 

 

รูปภาพการปฎิบัติงาน

                               

อื่นๆ

เมนู