จากการสำรวจและเก็บข้อมูลในตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รวบรวมข้อมูลและสรุปผลนำมาวิเคราะห์แบบ SWOT เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน เพื่อวิเคราะห์หาจุดอ่อน จุดเเข็ง จุดเด่น จุดด้อย หรือปัญหาสำคัญภายในภายนอกชุมชน โดย SWOT  คือตัวอักษรย่อคำ 4 คำใช้ในการวางแผนสร้างกลยุทธ์ธุรกิจ ประกอบด้วย Weaknesses Strengths  Opportunities และ Threats หน้าที่ของ SWOT Analysis คือ การหาวิธีสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจและหลีกเลี่ยงความล้มเหลวจากปัจจัยที่อาจถูกมองข้ามได้ง่าย ดังนั้นเราจึงใช้ วิธีการ SWOT เป็นเครื่องมือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพของโครงการ ทั้งหมด 11 หมู่บ้านในตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ สามารถวิเคราะห์ผลออกมาได้ดังนี้

 จุดอ่อน (Weaknesses)

 1. ไม่มีอาชีพเสริมที่สร้างรายได้แน่นอน
 2. ประชาชนส่วนใหญ่มีหนี้สินนอกระบบ
 3. ไม่มีแหล่งเก็บกักน้ำใช้อุปโภคบริโภค
 4. การรวมกลุ่มยังไม่เข้มแข็งและไม่ยั่งยืน
 5. เส้นทางคมนาคมไม่สะดวกและยังไม่ได้มาตรฐาน
 6. ประชาชนยังขาดการปลูกฝังและเรียนรู้การใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้อง
 7. ปัญหาขยะในชุมชนไม่มีสถานที่รับรองขยะและระบบจำกัดขยะที่ได้มาตรฐาน

จุดแข็ง (Strengths)

 1. มีพื้นที่ทำกินค่อนข้างมาก
 2. ประชาชนมีคุณภาพในการบริหารงาน
 3. มีงบประมาณดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย
 4. ประชากรส่วนใหญ่ปลูกต้นกล้วยทุกครัวเรือน
 5. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงคนในชุมชน
 6. มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์
 7. มีสถานศึกษาในตำบลมีความพร้อม มีศักยภาพในการศึกษา มีศูนย์เรียนรู้ วิสาหกิจชุมชน
 8. เทศบาลออกกฎหมายท้องถิ่นที่สามารถแก้ปัญหาตอบสนองความต้องการของประชาชนได้

 โอกาสที่จะดำเนินการได้ (Opportunities)

 1. ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดี
 2. หน่วยงานรัฐส่งเสริมพื้นที่ทำเกษตรที่มีประสิทธิภาพ
 3. หน่วยงานรัฐให้ความช่วยเหลือด้านการประกอบอาชีพ
 4. มีนโยบายกองทุนหมู่บ้านทำให้ชุมชนต่างมีความเข้มแข็ง
 5. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนหรือเชื่อมโยงเครือข่าย
 6. สามาถรขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

อุปสรรคในการดำเนินงาน  (Threats)

  1. สถาบันครอบครัวไม่เข้มแข็ง
  2. ขาดทักษะการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
  3. ขาดทักษะจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
  4. ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประชุมประชาคมหมู่บ้าน
  5. ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาโควิด กลุ่มอาชีพไม่สามารถร่วมตัวได้เข้มแข็ง

 

จากข้อมูลข้างต้นจะทำให้ทราบถึงจุดที่ดีอยู่แล้วและจุดที่ควรร่วมกันปรับปรุงแก้ไข  เช่น การอบรมการสร้างอาชีพเพื่อให้เกิดประโยชน์และสร้างรายได้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดต่อไป 

ภาพกิจกรรม

 

 

อื่นๆ

เมนู