ดิฉัน นางสาวประกายมุข ลาขุมเหล็ก เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตำบลโนนเจริญ ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ผ่านมาและได้ทำการ SWOT ร่วมกัน แล้วแยกข้อมูลออกมาได้ตามประเด็นดังต่อไปนี้

จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ (Strengths) คือ แต่ละหมู่บ้านมีพื้นที่ทำกินเยอะ มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ มีงบประมาณดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงคนในชุมชน เทศบาลออกกฎหมายท้องถิ่นที่สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ มีสถานศึกษาในตำบลที่มีความพร้อม มีศักยภาพในการศึกษา มีศูนย์เรียนรู้ วิสาหกิจชุมชน ประชาชนมีคุณภาพในการบริหารงาน และประชากรส่วนใหญ่ปลูกกล้วยทุกๆครัวเรือน

จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ (Weaknesses) คือ เส้นทางคมนาคมไม่สะดวกและยังไม่ได้มาตรฐาน (ไม่มีไฟฟ้าส่องถนนที่ทั่วถึง) ไม่มีแหล่งเก็บกักน้ำใช้อุปโภคบริโภค ปัญหาขยะในชุมชนไม่มีสถานที่รับรองขยะและระบบจำกัดขยะที่ได้มาตรฐาน ไม่มีอาชีพเสริมที่สร้างรายได้แน่นอน ประชาชนส่วนใหญ่มีหนี้สินนอกระบบ ประชาชนยังขาดการปลูกฝังและเรียนรู้การใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้อง และการรวมกลุ่มยังไม่เข้มแข็งและยั่งยืน

โอกาสที่จะดำเนินการได้ (Opportunities) คือ หน่วยงานรัฐส่งเสริมพื้นที่ทำเกษตรที่มีประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดี รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนหรือเชื่อมโยงเครือข่าย หน่วยงานรัฐให้ความช่วยเหลือด้านการประกอบอาชีพ สามารถขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และนโยบายกองทุนหมู่บ้านทำให้ชุมชนต่างมีความเข้มแข็ง

อุปสรรคในการดำเนินงาน (Threats) คือ ขาดทักษะการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาโควิด กลุ่มอาชีพไม่สามารถร่วมตัวได้เข้มแข็ง สถาบันครอบครัวไม่เข้มแข็ง ขาดทักษะจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประชุมประชาคมหมู่บ้าน
จากข้อมูลข้างต้นที่กล่าวมาเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ผ่านๆมา ซึ่งได้ทำการ SWOT ร่วมกันเรียบร้อยแล้วและได้สรุปข้อมูลภาพรวมต่างๆ ในแต่ละประเด็นข้างต้นของตำบลโนนเจริญ
อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู