หลังจากทำการรวบรวมข้อมูล รวมถึงปัญหาต่างๆที่ได้พบภายในพื้นที่ตำบลโนนเจริญทั้ง11หมู่บ้าน จึงได้ทำการ SWOT เพื่อวางแผนการทำงานรวมถึงหาวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อชุมชน โดยสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

 

จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ (Strengths)

 1. มีพื้นที่ทำกินเยอะ
 2. มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์
 3. มีงบประมาณดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย
 4. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงคนในชุมชน
 5. เทศบาลออกกฎหมายท้องถิ่นที่สามารถแก้ปัญหาตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
 6. มีสถานศึกษาในตำบลมีความพร้อม มีศักยภาพในการศึกษา มีศูนย์เรียนรู้ วิสาหกิจชุมชน
 7. ประชาชนมีคุณภาพในการบริหารงาน
 8. ประชากรส่วนใหญ่ปลูกกล้วยทุกครัวเรือน

จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ (Weaknesses)

 1. เส้นทางคมนาคมไม่สะดวกและยังไม่ได้มาตรฐาน(ไม่มีไฟฟ้าส่องถนนที่ทั่วถึง)
 2. ไม่มีแหล่งเก็บกักน้ำใช้อุปโภคบริโภค
 3. ปัญหาขยะในชุมชนไม่มีสถานที่รับรองขยะและระบบจำกัดขยะที่ได้มาตรฐาน
 4. ไม่มีอาชีพเสริมที่สร้างรายได้แน่นอน
 5. ประชาชนส่วนใหญ่มีหนี้สินนอกระบบ
 6. ประชาชนยังขาดการปลูกฝังและเรียนรู้การใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้อง
 7. การรวมกลุ่มยังไม่เข้มแข็งและยั่งยืน

 โอกาสที่จะดำเนินการได้ (Opportunities)

 1. หน่วยงานรัฐส่งเสริมพื้นที่ทำเกษตรที่มีประสิทธิภาพ
 2. ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดี
 3. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนหรือเชื่อมโยงเครือข่าย
 4. หน่วยงานรัฐให้ความช่วยเหลือด้านการประกอบอาชีพ
 5. สามาถรขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 6. นโยบายกองทุนหมู่บ้านทำให้ชุมชนต่างมีความเข้มแข็ง

อุปสรรคในการดำเนินงาน  (Threats)

 1. ขาดทักษะการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
 2. ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาโควิด กลุ่มอาชีพไม่สามารถร่วมตัวได้เข้มแข็ง
 3. สถาบันครอบครัวไม่เข้มแข็ง
 4. ขาดทักษะจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 5. ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประชุมประชาคมหมู่บ้าน

https://youtu.be/y6GXuJVi3HY

อื่นๆ

เมนู