ชื่อโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสั่งคมรายตาบลแบบบูรณาการ
(ลงพื้นที่สารวจและเก็บข้อมูลของหมู่บ้านทั้ง11หมู่บ้าน ในดาบลโนนเจริญ)
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณการ หรือ1 ตำบล1มหาลัย เป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจในระดับขุมชนเพื่อแก้ปัญหาความยากจน โดยมีการจ้างงานทั้งหมด1,500,000 คน และมีมหาวิทยาลัย80แห่งดาเนินร่วมกับภาครัฐและเอกชนและประชาชนในแต่ละพื้นที่ในการรวบรวมองค์ความรู้เทคโนโลยีและวัฒกรรมเข้ามาช่วยในการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมในตำบลโดยผ่านการจ้างงานนิสิตนักศึกษา บัณฑิดจบใหม่รวมถึงประชาชนในพื้นที่ ในการลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลในตำบลโนนเจริญ ในระหว่างวันที่1-18มิถุนายน
ผู้ปฏิบัติงานของตำบลโนนเจริญได้ลงพื้นที่สารวจข้อมูลและเก็บข้อมูลโดยตำบลโนนเจริญมีทั้งหมด11หมู่บ้าน โดยมีอาจาร์ยประจำตำบลโนนเจริญได้เรียกประชุมหรือหรือในการทำงานโดยจะแจกแจงรายละเอียดและแบ่งงานกันโดยจะแบ่งผู้รับผิดชอบ1-2คน 1ต่อหมู่บ้าน แต่ผู้ปฏิบัติงานดำบลโนนเจริญมีความร่วมมือร่วมใจกันในการปฏิบัติงาน โดยดำเนินการหมู่ที่ตัวเองรับผิดชอบสำเร็จแล้วก็จะไปช่วยหมู่อื่น ยึดหลัก16เป้าหมาย โดยมีการสอบถามชาวบ้านเกี่ยวกับและมีการสอนให้นำของที่หาได้ในชุมชนมาใช้ประโยชน์และนำไปแปรรูปนำส่วนต่างๆของกล้วยมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ความเป็นอยู่และโควิด19 พบว่ามีการขาดแคลนนำและต้องการอาชีพเสริมในการลงพื้นที่ครั้งนี้พบปัญหาคือส่วนใหญ่คือมีผู้สูงอายุเยอะ ทาให้การสัมภาษณ์ไม่ค่อยสะดวก และมีคนไปทางานต่างจังหวัดเป็นจำนวนมาก และชาวบ้านหลายไม่ให้ความร่วมมือ
ผู้จัดทำ
สรินยา กรุดประโคน

อื่นๆ

เมนู