จากการลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลที่ผ่านมาในตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์  ได้รวบรวมข้อมูลและสรุปผลนำมาวิเคราะห์แบบ SWOT เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน เพื่อหาจุดแข้ง จุดอ่อน จุดเด่น จุดด้อย หรือปัญหาสำคัญภายในภายนอกชุมชน โดย SWOT (การวิเคราะห์สวอต) คือตัวอักษรย่อคำ 4 คำใช้ในการวางแผนสร้างกลยุทธ์ธุรกิจ ประกอบด้วย Strengths Weaknesses Opportunities และ Threats หน้าที่ของ SWOT Analysis คือการหาวิธีสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจและหลีกเลี่ยงความล้มเหลวจากปัจจัยที่อาจถูกมองข้ามได้ง่าย ดังนั้นเราจึงใช้ SWOT เป็นเครื่องมือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพของธุรกิจ โครงการ หรือบุคคล ดังนันการวิเคราะห์และสรุปผลข้อมูลของชุมชนจึงเหมาะสมอย่างมากที่จะใช้วิธีนี้ในการได้มาซึ่งผลสรุปภาพรวมในชุมชนอย่างเห็นได้ชัดเจน และผลการวิเคราะห์ข้อมูลภายในและภายนอกชุมชนจากการ SWOT ทั้งหมด 11 หมู่บ้านในตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ สามารถวิเคราะห์ผลออกมาได้ดังนี้

         

จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ (Strengths)

 1. มีพื้นที่ทำกินเยอะ
 2. มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์
 3. มีงบประมาณดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย
 4. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงคนในชุมชน
 5. เทศบาลออกกฎหมายท้องถิ่นที่สามารถแก้ปัญหาตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
 6. มีสถานศึกษาในตำบลมีความพร้อม มีศักยภาพในการศึกษา มีศูนย์เรียนรู้ วิสาหกิจชุมชน
 7. ประชาชนมีคุณภาพในการบริหารงาน
 8. ประชากรส่วนใหญ่ปลูกกล้วยทุกครัวเรือน

            จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ (Weaknesses)

 1. เส้นทางคมนาคมไม่สะดวกและยังไม่ได้มาตรฐาน(ไม่มีไฟฟ้าส่องถนนที่ทั่วถึง)
 2. ไม่มีแหล่งเก็บกักน้ำใช้อุปโภคบริโภค
 3. ปัญหาขยะในชุมชนไม่มีสถานที่รับรองขยะและระบบจำกัดขยะที่ได้มาตรฐาน
 4. ไม่มีอาชีพเสริมที่สร้างรายได้แน่นอน
 5. ประชาชนส่วนใหญ่มีหนี้สินนอกระบบ
 6. ประชาชนยังขาดการปลูกฝังและเรียนรู้การใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้อง
 7. การรวมกลุ่มยังไม่เข้มแข็งและยั่งยืน

 โอกาสที่จะดำเนินการได้ (Opportunities)

 1. หน่วยงานรัฐส่งเสริมพื้นที่ทำเกษตรที่มีประสิทธิภาพ
 2. ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดี
 3. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนหรือเชื่อมโยงเครือข่าย
 4. หน่วยงานรัฐให้ความช่วยเหลือด้านการประกอบอาชีพ
 5. สามาถรขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 6. นโยบายกองทุนหมู่บ้านทำให้ชุมชนต่างมีความเข้มแข็ง

อุปสรรคในการดำเนินงาน  (Threats)

 1. ขาดทักษะการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
 2. ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาโควิด กลุ่มอาชีพไม่สามารถร่วมตัวได้เข้มแข็ง
 3. สถาบันครอบครัวไม่เข้มแข็ง
 4. ขาดทักษะจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 5. ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประชุมประชาคมหมู่บ้าน

จากข้อมูลข้างต้นที่กล่าวมาเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บข้อมูลที่ผ่านๆมาจากการทำการ SWOT เรียบร้อยแล้วและได้ข้อมูลสรุปภาพรวมทุกอย่างตามแต่ละข้อแต่ละประเด็นตามข้างต้นของตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู