การดำงานประจำไตรมาสนี้ ครั้งนี้ได้ดำเนินงานภายใต้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งทางคณะทีมงานได้มีผลการปฏิบัติงานประจำไตรมาสดังที่จะกล่าวถึง

ด้านการปฏิบัติงานรายบุคคลในส่วนขาพเจ้าได้ปฏิบัตืด้านการประสานงานกับสมาชิกในตำบลและทางคณาจารย์ และได้ทำการรวบรวมรูปภาพ วิดีโอมาจัดทำเป็ฯวิดีโอรายงานผล และจัดทำผลรายงานประจำไตรมาส ดังนี้

อื่นๆ

เมนู