การดำงานประจำเดือนกันยายน 2564 ครั้งนี้ได้ดำเนินงานต่อเนื่องจากการจัดกิจกรรมอบรมอาชีพให้กับชุมชนในพื้นที่ ทั้งการอบรมการแปรรูปกล้วย การอบรม การเผาถ่านชีวมวล เพื่อให้ชาวบ้านในชุมชนได้เกิดการเรียนรู้สร้างอาชีพ และมีการติดตามผล ในเดือนกันยายนได้มีการดำเนินการจัดทำพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ โดยบรรจุภัณฑ์นั้นมาจากธรรมชาติโดยตรง ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถกำจัดได้ง่ายหลังจากการใช้

ด้านการปฏิบัติงานรายบุคคลในส่วนข้าพเจ้าได้ปฏิบัตืด้านการประสานงานกับสมาชิกในตำบลและทางคณาจารย์ และได้ทำการรวบรวมรูปภาพ วิดีโอมาจัดทำเป็ฯวิดีโอรายงานผล และจัดทำผลรายงานประจำไตรมาส ดังนี้

 

และได้ปฏิบัติงานด้านข้อมูลข่าวสาร นำข้อมูลมารวบรวมและจัดทำวิดีโอเพื่อนำเสนอในเดือน กันยายน

ลิงค์วิดีโอ : ภาพกิจกรรม

 

อื่นๆ

เมนู