ข้าพเจ้า นายอภิวัตร์ พันธ์วงษ์ ประเภท นักศึกษา  ผู้ปฏิบัติงานตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ID08(2) การส่งเสริมยกระดับการเพิ่มราคาข้าวให้แก่ชุมชน

เนื่องในเดือนพฤศจิกายน ได้มีการปฏิบัติงานตลอดทั้งเดือน งานที่ได้ปฏิบัติ 1.เก็บข้อมูล CBD  2. อบรมเก็บข้อมูลและวางแผนงานในการเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนจากการแก้ไขปัญหาชาวบ้านขายข้าวได้ในราคาที่ต่ำมาก

ในเดือนพฤศจิกายนนี้กระผมได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเก็บข้อมูล CBD ของชุมชน หมู่ 9 บ้านโคกใหญ่ ต. โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ซึ่งข้อมูลที่ได้เก็บนั้นมีทั้งข้อมูล ผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19   อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น   พืชในท้องถิ่น และแหล่งน้ำในท้องถิ่น ข้อมูลที่ได้สำรวจสามารถเก็บข้อมูลได้หลายข้อมูล สำเร็จตามเป้าหมายที่อาจารย์และผู้ดูแลโครงการได้ตั้งไว้

จากการสำรวจข้อมูลจากชาวบ้านในชุมชนทำให้ได้ทราบถึงปัญหาที่มีมายาวนานหลายปี คือปัญหาราคาข้าวที่ตกต่ำ ทำให้การลงทุนทำนาปลูกข้าวของชาวนานั้นเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน ลงแรง และยังทำให้เกิดการขาดทุนส่งผลให้ชาวนาจะต้องมีการกูหนี้ยืมสินมาลงทุน ค่าใช้จ่ายในการลงทุนก็มีมากมาย เช่น ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าหญ้า ค่ารถไถนา ค่ารถเกี่ยวข้าว ซึ่งค่าใช้จ่ายต่างๆนั้นเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมาก ราคาปุ๋ยก็มีการปรับราคาขึ้นอยู่เรื่อย ๆ  ดั้งนั้นราคาข้าวที่ต่ำมาก ถูกกดราคาจากพ่อค้าตนกลาง ส่งผลให้ชาวนาในชุมชนนั้นเกิดความเครียด วิตกกังวลในการชดใช้หนี้ที่กู้มาเพื่อลงทุนทำนา

จากปัญหาดังกล่าวที่ได้รับมาจากชาวบ้านพวกเราชาว u2t ต.โนนเจริญ อ.บ้ากรวด จ.บุรีรัมย์ จึงได้ประชุมกับทีมในการแก้ไขปัญหาช่วยชุมชนในส่วนที่เราทำได้ นั้นคือช่วยสร้างผลิตภัณฑ์และหาตลาดหรือร้านค้าที่รับซื้อข้าวสารให้แก่ชุมชน โดยเราได้ออกแบบบรรจุภัณฑ์ และจัดหาอุปกรณ์การแพ็คข้าวสาร รวบไปถึงการออกแบบโลโก้ให้อีกด้วย โดยข้าวที่เราเลือกมาสร้างผลิตภัณฑ์นั้นคือข้าวหอมมะลิ และข้าวผกาอำปึล ซึ่งเป็นข้าวที่ในเขตชุมชนตำบลโนนเจริญนั้นปลูกกันทั่วไปอยู่แล้ว เพราะข้าวทั้ง 2 ชนิดนี้มีจุดเด่นเฉพาะตัว  โดยชาวบ้านยินดีมากที่เราเข้ามาช่วยแกปัญหาในเบื้องต้น

 

อื่นๆ

เมนู