การบรรจุภัณฑ์ หมายถึง รูปแบบวัสดุภายนอกที่ห่อหุ้มผลิตภัณฑ์ภายในให้ปลอดภัย สะดวกต่อการขนส่ง เอื้ออำนวยให้เกิดประโยชน์ทางการค้าของผู้ผลิต ผู้จำหน่ายและการนำไปใช้ของผู้บริโภค การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ มีปัจจัยหลายอย่างที่จะทำให้ผู้บริโภคให้ความสนใจดูจากรูปลักษณ์ภายนอกก็คือ การจับถนัดมือ สีสัน ขนาด สิ่งเหล่านี้ดูเหมือนจะเป็นรายละเอียดปลีกย่อย แต่จริงๆ แล้วเป็นสิ่งที่สำคัญและมีผลต่อการซื้อของผู้บริโภคค่อนข้างมาก ซึ่งในปัจจุบันนี้การทำธุรกิจที่จะต้องคำนึงถึงผู้บริโภคเป็นอันดับแรก เนื่องจากมีการแข่งขันกันทางธุรกิจสูง ถ้าหากไม่มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ดูสวยงามแล้วส่วนแบ่งการตลาดก็จะถูกแบ่งไปอย่างแน่นอน 

    ลักษณะที่ดีของบรรจุภัณฑ์

 1. สะดวกต่อการจัดเก็บและการรักษา
 2. สะดวกต่อการจัดส่งและการเคลื่อนย้าย
 3. สะดวกต่อการแยกประเภทและจัดหมวดหมู่
 4. เป็นสื่อเผยแพร่โฆษณาตัวผลิตภัณฑ์
 5. ยกระดับราคา สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์
 6. ช่วยดึงดูดความสนใจแก่ลูกค้า
 7. ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม

     ด้านผู้บริโภคหรือลูกค้า

 1. พกพาเคลื่อนย้ายสะดวก
 2. สามารถรักษาผลิตภัณฑ์ให้มีอายุการใช้งานได้มากขึ้น
 3. ช่วยให้ทราบรายละเอียดแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์
 4. ช่วยสร้างความภูมิใจในการซื้อ
 5. สามารถแปรรูปประยุกต์ใช้งานอื่นได้

     ซึ่งพวกเรา U2T ของตำบลโนนเจริญ  อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์  มีการพัฒนาการเพิ่มมูลค่าสินค้าข้าว เนื่องจากข้าวเป็นผลิตผลส่วนใหญ่ในพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนารูปแบบและคุณภาพของบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าข้าว ดังนั้นเพื่อให้งานบรรจุภัณฑ์ ได้ขยายตัวมากยิ่งขึ้น จึงได้ดำเนินการจัดทำต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าและเป็นการจุดประกายให้กับชาวบ้านในตำบลโนนเจริญได้เป็นแนวทางในการนำรูปแบบไปใช้พัฒนาและประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มรายได้ให้สูงขึ้น

  ภาพประกอบกิจกรรม

 

 

 

อื่นๆ

เมนู