1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID08(2) - ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด
  4. ID08(2) บทความประจำเดือนธันวามคม การลงพื้นที่ภาดสนาม อบรมร่วมกับชุมชนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

ID08(2) บทความประจำเดือนธันวามคม การลงพื้นที่ภาดสนาม อบรมร่วมกับชุมชนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นายอภิวัตร์ พันธ์วงษ์ ประเภท นักศึกษา  ผู้ปฏิบัติงานตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ID08(2) การส่งเสริมยกระดับการเพิ่มราคาข้าวให้แก่ชุมชน

จากการได้ลงพื้นที่สอบถามข้อมูลจากชาวบ้านในชุมชนบ้านโคกใหญ่ ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ทำให้ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการทำนาของชาวบ้านในชุมชนว่า ในการทำนาปีนี้ชาวบ้านประสบปัญหา ภัยแล้ง ฝนตกไม่เท่ากับปีอื่นๆ ทำให้น้ำน้อยผลผลิตที่ได้ไม่สมเหตุสมผลจากที่ลงทุนไป ต้นทุนที่สูงขึ้นเนื่องจาก ราคาปุ๋ยปรับราคาสูงขึ้น ทำให้ต้นทุนในการผลิตข้าวของชาวบ้าน ซึ่งประกอบไปด้วย ค่ารถไถ ค่าปุ๋ย ค่ารถเกี่ยว ฯ นั้นเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงปัญหาที่มีมายาวนานหลายปี คือปัญหาราคาข้าวที่ตกต่ำ ทำให้การลงทุนทำนาปลูกข้าวของชาวนานั้นเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน ลงแรง และยังทำให้เกิดการขาดทุนส่งผลให้ชาวนาจะต้องมีการกูหนี้ยืมสินมาลงทุน  ซึ่งค่าใช้จ่ายต่างๆนั้นเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมาก  ดั้งนั้นราคาข้าวที่ต่ำมาก ถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง ส่งผลให้ชาวนาในชุมชนนั้นเกิดความเครียด วิตกกังวลในการชดใช้หนี้ที่กู้มาเพื่อลงทุนทำนา

ปัญหาดังกล่าวที่ได้รับมาจากชาวบ้านพวกเราชาว u2t ต.โนนเจริญ อ.บ้ากรวด จ.บุรีรัมย์ จึงได้ประชุมกับทีมในการแก้ไขปัญหาช่วยชุมชนในส่วนที่เราทำได้ นั้นคือช่วยสร้างผลิตภัณฑ์และหาตลาดหรือร้านค้าที่รับซื้อข้าวสารให้แก่ชุมชน โดยเราได้ออกแบบบรรจุภัณฑ์ และจัดหาอุปกรณ์การแพ็คข้าวสาร รวบไปถึงการออกแบบโลโก้ให้อีกด้วย โดยข้าวที่เราเลือกมาสร้างผลิตภัณฑ์นั้นคือข้าวหอมมะลิ  ซึ่งเป็นข้าวที่ในเขตชุมชนตำบลโนนเจริญนั้นปลูกกันทั่วไปอยู่แล้ว  โดยชาวบ้านยินดีมากที่เราเข้ามาช่วยแกปัญหาในเบื้องต้น

ในการแก้ปัญหานี้พวกเราจะเป็นการเข้าไปช่วยด้วยการวางระบบการจัดการการจัดสรรต่างๆให้ชาวบ้านได้เข้าใจ วางรากฐานของกลุ่ม ทั้งในเรื่องของการจัดสรรผู้ดูแลงานแต่ละฝ่ายของชาวบ้าน เช่น การเงิน การตรวจสอบคุณภาพ การขนส่งสินค้า  พวกเราได้ทำการพูดคุยกับชาวบ้านและแบ่งฝ่ายงานให้กับชาวบ้านเรียบร้อยแล้ว จากนั้นพวกเราชาว u2t จะเป็นผู้ช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ หาตลาด ช่วยให้ชาวบ้านได้สร้างรายได้ที่มากขึ้นและยั่งยืนมากขึ้น

 

อื่นๆ

เมนู