ดิฉันนางสาวปัญฑิตา  เชาว์มะเริง ผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลโนนเจริญ ในเดือนธันวาคมนี้ ดิฉันและผู้ปฏิบัติงานคนอื่นๆได้ทำการลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บตัวอย่างข้าวเพื่อนำมาตรวจสอบคุณภาพข้าว รวมถึงทำการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในด้านต่างๆเกี่ยวกับข้าว ซึ่งได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานเป็นอย่างมาก ยกตัวอย่างเช่น ปริมาณข้าวที่ชาวบ้านมีในคลังและพร้อมทำการผลิตส่งขาย ราคาในตลาดข้าวในปัจจุบัน มีการคำนวณต้นทุนอย่างคร่าวๆ และได้สอบถามราคา กำไรที่ชาวบ้านคาดหวังและพึงพอใจจะได้รับจากการค้า

นอกจากนี้ ยังได้ทำการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นที่สามารถนำมาพัฒนาต่อยอดได้ เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจในการเพิมสินค้ายกระดับของชุมชนเป็นลำดับถัดไป

ยังมีการพูดคุยสรุปกิจกรรมที่ดำเนินงานมาตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ ไปจนถึงการแผนการดำเนินงานในขั้นตอนต่อไปเพื่อทำให้บรรลุเป้าประสงค์ของชาวบ้านและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดการยกระดับเศรษฐกิจในชุมชน

 

 

อื่นๆ

เมนู