การปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม 2564 ดิฉัน นางสาวภัทราภรณ์ ขุนศิริ และผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการลงพื้นที่ภาคสนาม ดำเนินการกับข้อมูลผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่ศาลาประชาคมบ้านโคกใหญ่ หมู่ที่9 ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีการให้ความรู้เรื่องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุข้าวหอมมะลิเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค เพราะนอกจากข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพดีแล้ว บรรจุภัณฑ์ก็ต้องเป็นที่น่าสนใจของผู้บริโภคอีกด้วย และให้ความรู้เรื่องกระบวนการขายหรือการส่งออกผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิ มีการพูดคุยปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเกษตรกรกับผู้ปฏิบัติงานให้มีความเข้าใจที่ตรงกัน เช่น เรื่องการจำหน่ายข้าวหอมมะลิ ขั้นตอนการผลิต พื้นที่ที่ใช้ผลิตและเก็บบรรจุภัณฑ์ การตรวจสอบคุณภาพของข้าวหอมมะลิ การพูดถึงราคาข้าวหอมมะลิที่จะจัดจำหน่ายไว้คร่าว ๆ เพราะราคาข้าวในแต่ละช่วงมีขึ้นมีลง ซึ่งได้ข้อมูลจากชาวเกษตรกรว่าราคาข้าวหอมมะลิในช่วงการเก็บเกี่ยวหรือช่วงเดือนพฤศจิกายน-เดือนมีนาคมราคาขาวจะไม่สูงมาก แต่ในช่วงเดือนพฤษภาคมราคาข้าวจะเพิ่มสูงขึ้น และมีการวางแผนงานโดยให้เกษตรกรที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการวางแผนงานและแบ่งหน้าที่อย่างเป็นระบบเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อื่นๆ

เมนู