ข้าพเจ้านางสาวปิยะดา ได้ทุกทาง  ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ผู้รับผิดชอบตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ”

               

               เมื่อวันที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 ผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลโนนเจริญได้ร่วมกันสรุปกิจกรรมที่ได้ดำเนินมาทั้งหมดตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนพฤศจิกายน ไม่ว่าจะเป็นการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลพื้นฐานของชุมชน การวิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานและทำการ SWOT ร่วมกัน หาจุดอ่อนจุดแข็ง สำรวจข้อมูลในพื้นที่เพิ่มเติมเกี่ยวกับ สัตว์ในท้องถิ่น แหล่งน้ำในท้องถิ่น พืชในท้องถิ่น เกษตรกรในท้องถิ่น และผู้ที่ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด ลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลและสัมภาษณ์ ผู้ที่ลงทะเบียนการเข้ารับฉีดวัคซีน และผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนเรียบร้อยร้อยแล้วของหมู่บ้านที่รับผิดชอบ ลงพื้นที่จัดการฝึกอบรมให้กับผู้เข้ารับการอบรมทั้ง 11 หมู่บ้าน เรื่อง การส่งเสริมยกระดับการแปรรูปกล้วยด้วยระบบซิป สร้างนวัตกรรมก๊าซชีวมวล เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชน ลงพื้นที่จัดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งหมด 11 หมู่บ้าน ในเรื่องของการทำเจลล้างมือแอลกอฮอล์ และสเปรย์แอลกอฮอล์ เพื่อแจกจ่ายให้กับจุดคัดกรองประจำหมู่บ้านของ ต.โนนเจริญ ลงพื้นที่เพื่อมอบเจลล้างมือและสเปรย์แอลกอฮอล์ ให้กับจุดควบคุมสถานที่กักกันตัวผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด ทั้งหมด 11 จุด ของแต่ละหมู่บ้าน ในตำบลโนนเจริญ ร่วมกันลงพื้นที่เก็บใบไม้หรือวัสดุจากธรรมชาติเพื่อเตรียมจัดทำเป็นบรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติ ซึ่งบรรจุภัณฑ์ ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ชุมชนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว จุดเช็คอินเพื่อทำเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ นวัตวิถีและปักหมุดสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ตำบลโนนเจริญ และร่วมกันลงพื้นที่จัดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งหมด 11 หมู่บ้านของตำบลโนนเจริญ ในเรื่องของการผลิตหรือสร้างนวัตกรรมประจำท้องถิ่น ให้มีมูลค่า เพิ่มรายได้ สร้างอาชีพที่มีความมั่นคงให้กับคนในชุมชน ให้เป็นสินค้าประจำท้องถิ่น หรือเป็นธุรกิจของชุมชน และกิจกรรมสุดท้ายคือ เมื่อวันที่ 6 – 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลโนนเจริญได้ร่วมกันลงพื้นที่จัดการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการลงพื้นที่ภาคสนาม ดำเนินการกับข้อมูลผลิตภัณฑ์ของชุมชน โดยมีการให้ความรู้ในเรื่องของการพัฒนาบรรจุภัณฑ์หรือแพ็คเกจจิ้งสำหรับบรรจุขาวหอมมะลิเพื่อให้มีความน่าสนใจที่ผู้บริโภคอยากจะซื้อ ให้ความรู้ในเรื่องของกระบวนการการขายหรือส่งออกผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิ ไม่ว่าจะเป็นการส่งให้กับห้างร้าน ห้างสรรพสินค้า หรือกลุ่มผู้บริโภคทั่วไป ซึ่งได้ให้กลุ่มเกษตรกรที่สนใจจะส่งข้าวหอมมะลิออกขายนั้นได้แบ่งหน้าที่กันอย่างเป็นระบบและชัดเจน และที่สำคัญคือให้ความรู้ในเรื่องของขั้นตอนการผลิตข้าวที่มีคุณภาพเพื่อที่จะส่งออกขายให้กับผู้บริโภคได้บริโภคข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพและมีสารอาหารที่สูงให้ประโยชน์แก่ร่างกายของผู้บริโภค

ภาพปฏิบัติงาน

                           

                      

วีดีโอการปฏิบัติงาน

 

อื่นๆ

เมนู