ข้าพเจ้า นายอนันต์ กะการดี ประเภท กพร. เทศบาลตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร:โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ID08(2) การส่งเสริมยกระดับการแปรรูปกล้วยด้วยระบบชิป สร้างนวัตกรรมก๊าซชีวมวลเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 (โควิด-19) รอบใหม่นี้ ทำให้ผู้คนเกิดความวิตกกังวลไปทั่วประเทศ มีการปิดจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค หลายธุรกิจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม จนต้องลดพนักงาน เลิกจ้าง หรือปิดตัวเองลง ผู้คนไม่จำเป็นก็ไม่ออกนอกบ้าน ไม่กล้าอยู่ในที่คนพลุกพล่าน และคอยติดตามข่าวสารเพื่ออัพเดทการแพร่ระบาดของไวรัสตัวนี้ตลอดเวลา เพื่อหาทางป้องกันการติดเชื้อ ทางทีมงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลโนนเจริญ จึงได้ทำเจลแอลกอฮอล์ สเปรย์แอลกอฮอล์ เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคและแพร่กระจายของโรคโควิด-19 และเพื่อให้ชุมชนมีเกาะป้องกันโรคโควิด-19 เพิ่มขึ้นในอีกระดับหนึ่ง ทั้งนี้ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลโนนเจริญได้เปิดสถานที่กักกันตัวโควิด 19 ท้องถิ่น หลายแห่ง ทางคณะผู้ทำงานจึงนำเสปรย์และเจลแอลกอฮอล์ไปมอบให้กับ สถานที่กักกันตัวท้องถิ่นเหล่านั้น

อื่นๆ

เมนู