ข้าพเจ้า นายอภิวัตร์ พันธ์วงษ์ ประเภท นักศึกษา  ผู้ปฏิบัติงานตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ID08(2) การส่งเสริมยกระดับการแปรรูปกล้วยด้วยระบบชิป สร้างนวัตกรรมก๊าซชีวมวลเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์

จากสถานการความรุนแรงของโรคระบาด COVID-19 ในปัจจุบัน ทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทย ทำให้ผู้คนเกิดความตระหนกและกังวลในความปลอดภัยของสุขภาพเป็นอย่างมาก  จากความรุนแรงของการระบาดนี้ทำให้ภาครัฐมีมาตรการต่าง ๆ ในการรับมือ เพื่อเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดบาดของ COVID-19 เช่น การปิดเมือง  ปิดประเทศ  มีการกักตัวผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงสูง ( พื้นที่สีแดงเข้ม )  ซึ่งจากสถานการณ์การระบาดนี้ส่งผลกระทบในด้านต่าง ๆ เป็นวงกว้าง  ทั้งทางด้านการท่องเที่ยว  การขนส่ง การประกอบอาชีพต่าง ๆไม่ว่าจะเป็นประกอบธุรกิจ  พนักงานบริษัทที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน และยังส่งผลให้มีผู้คนตกงานเป็นจำนวนมาก  ประชาชนที่ตกงานส่วนมากจะเดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อมาดำรงชีวิตต่อที่บ้านเกิด รวมทั้งผู้ที่ได้รับเชื้อโควิด 19 นั้น โดยประชาชนเหล่านี้ เมื่อเข้าสู่จังหวัดบุรีรัมย์แล้ว ต้องเข้าสู่กระบวนการกักตัว เพื่อรอรักษาอาการ และเพื่อสังเกตอาการของโรคโควิด 19 โดยในแต่ละอำเภอในจังหวัดบุรีรัมย์  ในแต่ละอำเภอมีการเตรียมจัดสถานที่เพื่อกักกันสังเกตุอาการ  ซึ่งในแต่ละอำเภอ ได้แจ้งในแต่ละตำบลสร้างศูนย์กักกันขึ้น โดยจะมีทีมแพทย์ ทีมผู้นำ และทีมงานอาสาสมัครผลัดเวรเข้ามาดูแลผู้ที่เข้ามากักตัว

จากสถาณการณ์ข้างต้นนี้ พวกเราชาว U2T เล็งเห็นความสำคัญในจุดนี้ จึงได้ทำการประชุม วางแผนเพื่อลงพื้นช่วยเหลือสถานกักกันในเบื้องต้น โดยการนำ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ สเปร่ย์แลกอฮอล์ และน้ำดื่ม มอบแกสถานกักกันทั้ง 6 ที่ ในเขตเทศบาลตำบลโนนเจริญ

 

 

อื่นๆ

เมนู