ข้าพเจ้านางสาวปิยะดา ได้ทุกทาง  ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ผู้รับผิดชอบตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ”

     จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 (โควิด-19) ทำให้ผู้คนเกิดความวิตกกังวลไปทั่วโลก มีการปิดเมือง ปิดประเทศ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค สนามบินเงียบเหงา สถานที่ท่องเที่ยวแทบร้างผู้คน หลายธุรกิจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม จนต้องลดพนักงาน เลิกจ้าง หรือปิดตัวเองลง ณ ปัจจุบัน ประชาชนที่เคยทำงาน ประกอบอาชีพในเขตพื้นที่อุตสหกรรมต่างๆ ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19  ได้เดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อมาดำรงชีวิตต่อที่บ้านเกิด รวมทั้งผู้ที่ได้รับเชื้อโควิด 19 นั้น โดยประชาชนเหล่านี้ เมื่อเข้าสู่จังหวัดบุรีรัมย์แล้ว ต้องเข้าสู่กระบวนการกักตัว เพื่อรอรักษาอาการ และเพื่อสังเกตอาการของโรคโควิด 19 โดยในแต่ละอำเภอในจังหวัดบุรีรัมย์ มีการเตรียมพร้อมในการรับผู้ที่ต้องการกลับภูมิลำเนาเพื่อเข้ามากักตัวเพื่อสังเกตุอาการ ในแต่ละอำเภอ แจ้งในแต่ละตำบลสร้างศูนย์กักกันขึ้น โดยจะมีทีมแพทย์ ทีมผู้นำ และทีมงานอาสาสมัครผลัดเวรเข้ามาดูแลผู้ที่เข้ามากักตัว

 

อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) คนทำงานด้านสาธารณสุขไทยที่โลกยกย่อง!

                 จากสถาณการณ์ข้างต้นนี้ พวกเราชาว U2T ได้เห็นความสำคัญในจุดนี้ จึงได้ทำการประชุม วางแผนเพื่อลงพื้นที่ช่วยเหลือสถานกักตัวในเบื้องต้น โดยการนำ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ สเปรย์แอลกอฮอล์ และน้ำดื่ม มอบให้แก่สถานกักกันทั้ง 6 ที่ ในเขตเทศบาลตำบลโนนเจริญ และพวกเรายังคงจำเป็นดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือในครั้งต่อๆไปและเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคน

                   

วิดีโอในการปฏิบัติงาน

 

อื่นๆ

เมนู