ปัจจุบัน สิ่งแวดล้อมทั่วโลกกำลังเผชิญปัญหาวิกฤติจากขยะพลาสติก โดยเฉพาะปัญหาขยะล้นเมือง จากบรรจุภัณฑ์ ถุง ภาชนะของใช้พลาสติกนานาชนิด ในประเทศไทยเองมีปริมาณขยะในทะเลมากเป็นอันดับ 6 ของโลก ดังนั้นสมาชิกU2T จึงมีการคิดค้นนวัตกรรมร่วมลดขยะพลาสติกให้โลก โดยนำวัสดุชีวภาพมาทดแทนการใช้จานชามพลาสติก หรือโฟม สำหรับใส่อาหารที่เรียกว่า “ภาชนะจากใบไม้” นำวัสดุจากธรรมชาติ เช่น ใบไม้ กาบหมาก ใบสัก ใบบัว และใบตอง เป็นต้น มาขึ้นรูป เป็นภาชนะเพื่อทดแทนการใช้จานชามพลาสติกโดยอาศัยแรงอัดและความร้อนในการขึ้นรูปภาชนะตามแบบแม่พิมพ์ โดยความร้อน และแรงอัดจะทำให้ใบไม้รวมกันเป็นหนึ่งเดียว และมีความหนาแน่นสามารถนำมาใช้งานได้ และเนื่องจาก ใบไม้บางชนิดที่นำมาขึ้นรูปเป็นภาชนะมีความหนา และบางต่างกัน ดังนั้นจึงต้องคำนึงถึงจำนวนใบที่นำมาใช้ในการขึ้นรูป เช่น ภาชนะที่ขึ้นรูปด้วยใบตอง ควรใช้ ใบตอง 2-3 ใบ ซ้อนกันเพื่อให้มีความหนาเพียงพอสำหรับ การใส่อาหาร ในขณะที่ภาชนะที่ขึ้นรูปด้วยใบกาบหมากใช้เพียงแค่ 1 ใบเท่านั้น เป็นต้น

                 

ผลิตภัณฑ์นี้ คาดว่าจะเป็นโมเดลภาชนะทางเลือกที่ช่วยเพิ่มมูลค่าขยะทางการเกษตร เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชนตำบลโนนเจริญและช่วยลดขยะประเภทกล่องโฟม ถุงและภาชนะพลาสติกอีกหลายชนิด แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมถึงลดภาวะโลกร้อนได้อีกทั้ง ยังสามารถควบคุมความสะอาดในกระบวนการผลิตให้ปลอดจากจุลินทรีย์ก่อโรคได้ ส่วนกระบวนการขึ้นรูปภาชนะก็ไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อน สามารถต่อยอดในระดับอุตสาหกรรมได้ทันที เป็นไอเดียนวัตกรรมภาชนะรักษ์โลกที่น่าสนใจไม่น้อย

รูปภาพประกอบ     

                                                                                                                                                              

 

อื่นๆ

เมนู