กิจกรรมการทำเจลแอลกอฮอล์ ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์เป็นกิจกรรมต่อเนื่องใน ภารกิจพิเศษ “U2T COVID WEEK” ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด

เพื่อปรับเปลี่ยนแนวการทำงานของโครงการ U2T เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการ U2T จะเข้าไปดำเนินกิจกรรมพิเศษในพื้นที่ 2 กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมเชิงรุก และ กิจกรรมเชิงรับมือ

กิจกรรมเชิงรุก คือ “รุกคลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชน” โดยจะเน้นการเข้าไป เคลียร์พื้นที่ทำความสะอาด เพื่อป้องกัน และลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคในบริเวณพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อให้ทุกคนได้สามารถลงพื้นที่ เข้าไปปฎิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย มี 3 STEP คือ

     กิจกรรมเชิงรุก – รุกคลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชน

          STEP ที่ 1 คลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย กำจัดเชื้อ ขจัดภัยโควิด

          STEP ที่ 2 สร้าง SAFE ZONE เขตปลอดภัย ห่างไกลโควิด

          STEP ที่ 3 จัดหาเครื่องมือให้พอและพร้อม กับสถานการณ์

กิจกรรมเชิงรับมือ คือ “รวมพลังฉีดวัคซีน หยุดเชื้อเพื่อชาติ ลดการระบาดของโรค” โดยชาว U2T จะร่วมรณรงค์การฉีดวัคซีนเพื่อลดการระบาดโควิด ด้วยการ

     กิจกรรมเชิงรับมือ – รวมพลังฉีดวัคซีน หยุดเชื้อเพื่อชาติ ลดการระบาดของโรค

          – ศึกษาหาข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับวัคซีน

          – เผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับวัคซีน ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติก่อน และหลังฉีดวัคซีน

          – เร่งสำรวจคนในชุมชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ คนที่มีโรคประจำตัว เร่งสร้างความมั่นใจ และอำนวยความสะดวกให้คนกลุ่มนี้ และคนในชุมชนได้รับการฉัดวัคซีน

การรวมพลังฉีดวัคซีนของชาว U2T ในครั้งนี้ก็เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชน เพื่อให้ชุมชนกลับมาใช้ชีวิตกัน อย่างปกติในเร็ววัน

และกิจกกรรมที่ได้ทำต่อเนื่องมาคือ การทำเจลแอลกอฮอล์ เพื่อแจกจ่ายให้กับคนในชุมชนตำบลโนนเจริญ ทุกหมู่บ้าน

อื่นๆ

เมนู