ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลบ้านโนนเจริญหมู่ที่1 ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

          การลงพื้นที่สำรวจงานที่ได้รับหมอบหมายมีดังนี้ 

สำรวจศักยภาพตำบล 16 เป้าหมาย

    งานที่ได้รับหมอบหมายลงพื้นที่คือ เป้าหมายที่ 13 ศูนย์เรียรุ้ตำบล เช่น สำรวจแหล่งเรียนรู้ด้านสังคม แหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจและอาชีพ แหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการสภาพแวดล้อมเป็นต้น

 

 

สำรวจข้อมูลระดับบุคลครัวเรือนและชุมชน 

    ได้ประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านโนนเจริญหมู่ที่ 1  ก่อนลงพื้นที่สำรว  โดยภาพรวมชาวบ้านส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุและเด็กเล็ก  บางบ้านไม่มีคนอาศัยอาศัยอยู่ก็ปล่อยบ้านทึ้งไว้ไร้ผู้อาศัยจำนวนหลายหลังเพราะพากันไปทำงานนอกพื้นที่นานๆจะกลับมาบ้าน  อาชืพของคนในพื้นที่ส่วนมากทำการเกษตรเช่น ทำนาเป็นหลักมีอาชีพรับจ้างบ้าง เป็นต้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19 

โดยภาพรวมจากการให้ข้อมูลของคนในพื้นที่  ไม่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อ

 

 

สรุปคือ ผู้สูงอายุ,เด็กและคนว่างงานหลังจากทำนาก็ไม่มีอาชีพเสริมเพราะมีอาชีพทำนาเป็นหลัก

Tags:

อื่นๆ

เมนู