การสำรวจข้อมูลครอบครัวผลกระทบโควิด-19 หมู่บ้านโนนเจริญ ม.4 ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด ่จ.บุรีรัมย์ จำนวนครัวเรือน 165 ครัวเรือน มีนายบุญร่วม อ่อนหางหว้า เป็นผู้ใหญ่บ้าน ระดับการศึกษาส่วนมากจบแค่ป.4-ป.6 อาชืพหลักของคนในชุมชนคือทำนาและมีรายได้จากการทำนา ช่วงการทำนาคือ เดือนพฤษภาคม – เดือนพฤษจิกายน ผลผลิตที่ได้นำมาบริโภคและจำหน่ายภายในชุมชน รายได้ของครัวเรือนต่ำกว่า 5,000 บาทต่อเดือน และมีภาระหนี้สินในการประกอบอาชีพ

สรุปสภาพปัญหาชุมชนขาดแหล่งน้ำในการอุปโภคบริโภคและมีถนนไม่สะดวก ความต้องการของคนชุมชนคือแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำและซ่อมแซมถนนที่ชำรุด

ผลกระทบโควิด – 19 ของบ้านโนนเจริญ ม.4 ทุกครอบครัวมีผลกระทบเป็นบางครอบครอบครัวและเข้าใจเกี่ยวกับโรคโควิดเป็นอย่างดี

Tags:

อื่นๆ

เมนู