ข้าพเจ้านางพนมวัน เชือนรัมย์ กลุ่มประชาชน ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ หลักสูตร ID08 โครงการยกระดับเศรษกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการดำเนินงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล SWOT ทั้ง 11 หมู่บ้าน ของตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด เพื่อหาแนวทางในการดำเนินงานมีดังนี้

Strengths – จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ

 • มีพื้นที่ทำกินเยอะ
 • มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์
 • มีงบประมาณดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย
 • มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงคนในชุมชน
 • เทศบาลออกกฎหมายท้องถิ่นที่สามารถแก้ปัญหาตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
 • มีสถานศึกษาในตำบลมีความพร้อม มีศักยภาพในการศึกษา มีศูนย์เรียนรู้ วิสาหกิจชุมชน
 • ประชาชนมีคุณภาพในการบริหารงาน
 • ประชากรส่วนใหญ่ปลูกกล้วยทุกครัวเรือน

Weaknesses – จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ

 • เส้นทางคมนาคมไม่สะดวกและยังไม่ได้มาตรฐาน(ไม่มีไฟฟ้าส่องถนนที่ทั่วถึง)
 • ไม่มีแหล่งเก็บกักน้ำใช้อุปโภคบริโภค
 • ปัญหาขยะในชุมชนไม่มีสถานที่รับรองขยะและระบบจำกัดขยะที่ได้มาตรฐาน
 • ไม่มีอาชีพเสริมที่สร้างรายได้แน่นอน 5.ประชาชนส่วนใหญ่มีหนี้สินนอกระบบ
 • ประชาชนยังขาดการปลูกฝังและเรียนรู้การใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้อง
 • การรวมกลุ่มยังไม่เข้มแข็งและยั่งยืน

Opportunities – โอกาสที่จะดำเนินการได้

 • หน่วยงานรัฐส่งเสริมพื้นที่ทำเกษตรที่มีประสิทธิภาพ
 • ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดี
 • รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนหรือเชื่อมโยงเครือข่าย
 • หน่วยงานรัฐให้ความช่วยเหลือด้านการประกอบอาชีพ
 • สามาถรขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • นโยบายกองทุนหมู่บ้านทำให้ชุมชนต่างมีความเข้มแข็ง

Threats – อุปสรรคในการดำเนินงาน

 • ขาดทักษะการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
 • ปัญหาภัยแล้ง
 • ปัญหาโควิด
 • กลุ่มอาชีพไม่สามารถร่วมตัวได้เข้มแข็ง
 • สถาบันครอบครัวไม่เข้มแข้ง
 • ขากทักษะจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 • ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประชุมประชาคมหมู่บ้าน

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู