สำรวจเก็บข้อมูลในชุมชนบ้านโนนเจริญหมู่ที่1 ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

การสำรวจมีดังนี้

1. สำรวจศักยภาพตำบล 16 เป้าหมาย เช่น เป้าหมายที่ 12 ระบบการดูแลสุขภาพชุมชนดูแลประชาชนทุกคน กลุ่มเป้าหมายคือผู้ป่วยโรคเรื้อรัง คนพิการ ผู้ป่วยระยะสุดท้าย เป็นต้น ได้สอบถามข้อมูลจาก รพ.สต. โนนเจริญ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

 

2. สำรวจข้อมูลระดับบุคคลครัวเรือนและชุมชนบ้านโนนเจริญหมู่ที่ 1

3. สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด – 19 บ้านโนนเจริญหมู่ที่1

จากการสำรวจโดยภาพรวมส่วนมากชาวบ้านมีอาชีพหลักคือ ทำนา และว่างงาน มีคนแก่และเด็กที่อาศัยอยู่มาก บางบ้านมีบ้านเลขที่แต่ไม่มีคนอาศัยอยู่หลายหลังเพราะพวกเขาไปทำงานที่ กทม ปัญหาหลักจากการสอบถามข้อมูลของคนในชุมชนคือการขาดแหล่งน้ำในการทำการเกษตรและไม่มีพื้นที่กักเก็บน้ำไว้ทำการเกษตร

ผลกระทบจากโควิด -19 คือชาวบ้านส่วนมากจะอยู่บ้านส่วนน้อยจะเดินทางออกนอกพื้นที่และเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันเชื้อโรคเป็นอย่างดี

Tags:

อื่นๆ

เมนู