ข้าพเจ้านางสาวปิยะดา ได้ทุกทาง  ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ผู้รับผิดชอบตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ”

              จากสถานการณ์โควิด 19 ในปัจจุบัน มีผู้ติดเชื้อมากขึ้นในแต่ละวัน ทำให้ส่งผลกระทบหลายๆอย่าง พวกเราชาว U2T จึงร่วมแรง ร่วมใจ ลงพื้นที่ช่วยเหลือชุมชน และคณะผู้ปฏิบัติงานตำบลโนนเจริญและอาจารย์ประจำหลักสูตรนั้น เห็นความสำคัญถึงความปลอดภัยของประชาชนในตำบลโนนเจริญ  ดังนั้นทำให้มีโครงการในการจัดทำเจลย์แอลกอฮอล์และสเปรย์แอลกอฮอล์ให้กับชุมชนตำบลโนนเจริญ  ซึ่งจากสถานการณ์ที่รุนแรงของ covid-19 นั้น ไม่เหมาะสมที่จะร่วมกลุ่มหรือชุมนุมที่มีผู้คนจำนวนมาก  จึงทำให้ในแต่ละหมู่บ้านได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมการทำเจลแอลกอฮอล์นี้ รวมทั้งสิ้น 11 หมู่บ้าน

        

 

             ก่อนลงพื้นที่ทำกิจกรรม ทีมผู้ปฏิบัติงานได้วางแผนการทำเจล การออกแบบผลิตภัณฑ์ และฉลากของผลิตภัณฑ์ ร่วมไปถึงกลิ่นของเจลและสเปรย์ หลังจากเตรียมแผนงานกับทีมงานผู้ปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว จึงลงพื้นที่จัดกิจกรรมให้ความรู้เบื่องต้น เกี่ยวกับการทำเจลและสเปร่ย์ก่อนลงมือปฏิบัติจริง  หลังจากนั้นได้ลงมือจัดทำเจลและสเปรย์แอลกอฮอล์  ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2564 ณ ศาลาประชาคมบ้านโคกใหญ่ หมู่ 9   ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ชาวบ้านที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ให้ความสนใจ ใส่ใจและตั้งใจลงมือทำกิจกรรมเป็นอย่างยิ่ง  เพื่อได้เป็นส่วนร่วมในการร่วมป้องกันอันตรายจาก covid-19 ให้กับชุมชนตำบลโนนเจริญ

                              

              ผู้นำแต่ละชุมชนได้รับทราบถึงการลงพื้นที่เพื่อทำเจลและสเปรย์แอลกอฮอล์แจกจ่ายให้กับสถานที่ต่าง ๆ  เพื่อประโยชน์แก่ชุมชน ทางด้านผู้นำได้กล่าวขอบคุณในการลงพื้นที่ในการสร้างประโยชน์ที่ดีแก่ชุมชน

วิดีโอในการปฏิบัติงาน

 

อื่นๆ

เมนู