ข้าพเจ้า นางสาว จุฑาพร ศรีสมบูรณ์ ได้ลงพื้นที่ปฎิบัติงานร่วมกับสมาชิกในกลุ่ม เพื่อเก็บข้อมูลของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ เมื่อวันที่  11-17กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ข้าพเจ้าเเละสมาชิกในกลุ่มได้ลงพื้นที่ บ้านหนองเเวง ม. 6 ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบ เเละได้ลงพื้นที่ช่วยสมาชิกในกลุ่มคือบ้านสันติสุข ม.11 ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไปตามเเบบฟอร์ม (แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนเเละชุมชน)01 เเละ (เเบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19)02 เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่สำรวจไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม เเละสิ่งเเวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชน

จากการลงพื้นที่บ้านหนองเเวง ม.6 เเละบ้านสันติสุข ม.11 ข้าพเจ้าได้มีการสอบถามกับชาวบ้านในพื้นที่ทั้งข้อมูลทั่วไปเเละข้อมูลการใช้ชีวิตทั้งในครัวเรือนเเละชุมชน พบว่า ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร เช่น ทำนา ทำสวนยางพารา เลี้ยงวัว      เลี้ยงควาย เเละรับจ้าง ด้านการนับถือศาสนาส่วนใหญ่จะนับถือศาสานาพุทธ ด้านการศึกษาจะจบในชั้นประถมศึกษาเป็นส่วนใหญ่ ปัญหาในชุมชนส่วนใหญ่จะเป็นด้านการเดินทางกับถนนที่ชำรุด เเละปริมาณน้ำขาดเเคลนในช่วงฤดูเเล้ง ความต้องการของชุมชนคือ การซ่อมเเซมถนน เเละเพิ่มเเหล่งน้ำในหมู่บ้าน ส่วนในเรื่องของความรู้เเละการป้องกันเพื่อรับมือกับโรคโควิด-19 พบว่า        ส่วนใหญ่ มีความรู้เเละมีการปรับตัว เพื่อป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคได้ดี เเต่โควิดมีผลกระทบต่อผลรายได้ค่อนข้างมาก      โดยที่ชาวบ้านมีรายได้ลดลงเป็นอย่างมาก 

สำหรับหนี้สินมีกันเกือบทุกครัวเรือน ส่วนมากจะเป็นหนี้กับธนาคารเพื่อการเกษตรที่กู้มาเป็นทุนในการทำเกษตรกรรม ทำธุรกิจ   ส่วนตัว และใช้ในชีวิตประจำวัน การออมในครัวเรือนนั้นมีค่อนข้างมาก จะมีกลุ่มออมทรัพย์ในตำบล ส่วนใหญ่ชาวบ้านจะมีหนี้มากกว่ารายได้  

ภาพประกอบการลงพื้นที่

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู