ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 ผู้ปฏิบัติงานบ้านหนองเเวง อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ได้ทำเก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม 01-02-06 (เพิ่มเติมจากเดือนกุมภาพันธ์) ในครัวเรือนที่ตกสำรวจ ซึ่งจะทำให้พบเจอความเป็นอยู่ของผู้คน และปัญหาที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น โดยปัญหาที่พบหลักๆคือปัญหา รายจ่ายมากกว่ารายรับ ส่งผลให้มีการเป็นหนี้ของครัวเรือน 

    อาชีพของชาวบ้านในหมู่บ้านหนองเเวงส่วนใหญ่แล้วจะทำอาชีพการเกษตร ซึ่งจะทำนาเเละสวนยาง เนื่องจากหมู่บ้านมีที่ไร่ที่นา ค่อนข้างมาก ส่วนด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของชุมชน พบว่ามีถนนและมีน้ำประปา ไฟฟ้า เข้าถึงทุกครัวเรือน เเต่มีการขาดเเคลนเรื่องน้ำปะปาในช่วงหน้าเเล้ง เเละถนนทางเข้าหมู่บ้านค่อนข้างชำรุด ด้านของแหล่งท่องเที่ยวในหมู่บ้านไม่มีสถานที่ที่เด่นชัด เพราะหมู่บ้านนี้มีขนาดเล็ก และในด้านสุขภาพของคนในชุมชน ผู้นำชุมชนจะเป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคระบาดผ่านเสียงตามสาย เน้นเรื่องความสะอาดมือและใส่หน้ากากตลอดเวลาในเวลาที่ออกไปอยู่ในที่ชุมชนและเว้นระยะห่าง และยังมีมาตรการเฝ้าระวังผู้คนที่มาจากพื้นที่เสี่ยงต้องไปกักตัวในสถานที่ตามที่ทางจังหวัดกำหนด ผู้นำชุมชนและกลุ่มอสม.เป็นผู้ตรวจตรา และเฝ้าระวังความผิดปกติ 

     สรุปผลการสำรวจหมู่บ้านหนองเเวง ไม่มีกลุ่มเสี่ยงเกี่ยวกับโรคระบาดโคโรนา 2019 มีการเฝ้าระวังโดยผู้นำชุมชนและกลุ่ม    อสม. ประสานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล สภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้านในชุมชนอยู่ในระดับกลาง โดยส่วนมากพอมีพอใช้ คนชราและคนพิการจะมีกลุ่มช่วยเหลือจากทางภาครัฐเข้าไปช่วยเหลือ และมีเบี้ยยังชีพให้ทุกเดือน ความต้องการของชาวบ้านอยากให้พัฒนาหมู่บ้านให้มีน้ำใช้อุปโภคบริโภคให้เพียงพอเเละการคมนาคมในชุมชน 

 

 

อื่นๆ

เมนู