ข้าพเจ้านายศุภณัฐ บุญทีฆ์ ประเภท ประชาชน จากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ หรือ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย กระผมได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่สำรวจเพิ่มเติมโดยใช้แบบสอบถาม 01 02 เเละเเบบสอบถาม 06 ในหมู่ที่ 8 บ้านสยยโท 9 ซอย 3 ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรได้มีการมอบหมายงานให้กับ กลุ่มบัณฑิต กลุ่มนักศึกษา และกลุ่มประชาชน ให้ไปเก็บข้อมูลสำรวจแบบสอบถามเพิ่มเติมจากเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา จากการสำรวจพบว่า ในหมู่ 8 ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ จากข้อมูลที่มีอยู่คือ ส่วนใหญ่ชาวบ้านในหมู่บ้านก็จะประกอบอาชีพทำไร่ ทำนา และมีค้าขายและรับจ้างทั่วไปบ้างบางส่วน และจะมีชาวบ้านที่เป็นผู้สูงอายุก็จะมีรายได้มาจากลูกหลานที่ไปทำงานนอกเขตจังหวัดส่งเงินมาให้ใช้ และปัญหาที่พบเป็นส่วนมากในชุมชนคือ ชาวบ้านในชุมชนจะประสบปัญหาความยากจนเป็นส่วนมาก และในหมู่บ้านโคกไม้แดงมีทรัพยากรที่เด่นคือชาวบ้านปลูกมันสำปะหลังเกือบทุกหลังครัวเรือน ชาวบ้านมีทรัพยากรที่แปรรูปได้ แต่ไม่รู้จักใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปลูกไว้เพื่อจำหน่ายอย่างเดียว และจากการสำรวจแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 พบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่ทราบว่าเวลาออกจากบ้านไปในยังสถานที่ต่าง ๆ ควรสวมหน้ากากอนามัย และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ รักษาความสะอาด ไม่ใช้สิ่งของที่จำเป็นร่วมกับผู้อื่น ทราบว่าถ้าไปสัมผัส หมา แมว หรือสัตว์ชนิดอื่นๆ ต้องล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ

การลงพื้นที่ในการเก็บแบบสอบถามในครั้งนี้ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาชุมชน และเพื่อดูแลสุขอนามัยที่ดีของประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่ 8 บ้านสายโท 9 ซอย 3 ว่าเสี่ยงต่อการติดโรคโควิด-19 หรือไม่ และมีความรู้เรื่องโควิด-19 มากน้อยเพียงใด โดยเก็บข้อมูลแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคลครัวเรือน และแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ซึ่งแบบสอบถามที่เก็บทางเราจะแบ่งเก็บเป็นชุด คือมีตั้งแต่แบบสอบถาม 01 ไปจนถึงแบบสอบถาม 06 รวมทั้งสิ้น 6 ชุด แต่การลงพื้นที่ในครั้งนี้ ทางเราได้เก็บแบบสอบถาม 01 02 และ 06 จากกลุ่มตัวอย่างในหมู่ 8 บ้านสวยโท 9 ซอย 3 โดยเก็บแบบสอบถาม 01 จำนวน 65 หลังครัวเรือน แบบสอบถาม 02 จำนวน 65 คน และแบบสอบถาม 06 จำนวน 25 หลังครัวเรือน โดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาชุมชน และให้เป็นความรู้ ในการป้องกันการเสี่ยงที่จะเกิดโรคโควิด-19 จึงใคร่ขอความกรุณาผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริง เพื่อประโยชน์แก่การพัฒนาชุมชนตามเป้าหมาย

 

 

 

อื่นๆ

เมนู