1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID08(2) - ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด
  4. ID08 (2) อบรมการทำเจลเเอลกอฮอล์เเละสเปรย์แอลกอฮอล์ เพื่อมอบให้ผู้นำชุมชน/อสม. เทศบาลตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ID08 (2) อบรมการทำเจลเเอลกอฮอล์เเละสเปรย์แอลกอฮอล์ เพื่อมอบให้ผู้นำชุมชน/อสม. เทศบาลตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นายศุภณัฐ บุญทีฆ์ ประเภท ประชาชน เทศบาลตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร:โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ID08(2) การส่งเสริมยกระดับการแปรรูปกล้วยด้วยระบบชิป สร้างนวัตกรรมก๊าซชีวมวลเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 (โควิด-19) รอบใหม่นี้ ทำให้ผู้คนเกิดความวิตกกังวลไปทั่วประเทศ มีการปิดจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแทบร้างผู้คน หลายธุรกิจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม จนต้องลดพนักงาน เลิกจ้าง หรือปิดตัวเองลง ผู้คนไม่จำเป็นก็ไม่ออกนอกบ้าน ไม่กล้าอยู่ในที่คนพลุกพล่าน และคอยติดตามข่าวสารเพื่ออัพเดทการแพร่ระบาดของไวรัสตัวนี้ตลอดเวลา เพื่อหาทางป้องกันการติดเชื้อ ทางทีมงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลโนนเจริญ จึงได้ทำเจลแอลกอฮอล์ สเปรย์แอลกอฮอล์ เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคและแพร่กระจายของโรคโควิด-19 และเพื่อให้ชุมชนมีเกาะป้องกันโรคโควิด-19 เพิ่มขึ้นในอีกระดับหนึ่ง โดยกิจรรม U2T COVID WEEK ในครั้งนี้ เเบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 กลุ่มนักศึกษา โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรมอบหมายให้เป็นกลุ่มผสมส่วนประกอบต่าง ๆ ของเจลเเอลกอฮอล์ เเละสเปรย์แอลลกอฮอล์ไว้ให้กลุ่มที่ 2  ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

กลุ่มที่ 2 กลุ่มบัณฑิตจบใหม่และประชาชนรวมถึงผู้ที่เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ ช่วยกันบรรจุลงขวดบรรจุภัณฑ์และติดสติ๊กเกอร์บรรจุภัณฑ์ ณ ศาลาประชาคมบ้านโคกใหญ่  ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู