จาการปฏิบัติงานและจัดทำวิเคราะห์ สังเคราะห์ SWOT (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยพิบัติ)ประจำตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

จากการสำรวจข้อมูลพบว่า

จุดแข็ง

1. มีภูมิประเทศ ภูมิอากาศและสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การทําการเกษตร

2. มีสถานศึกษาในระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในตําบลที่มีความพร้อม มีศักยภาพในการจัดการศึกษา

3. มีแหล่งท่องเที่ยวภายในตําบลที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ คือ เตาเผาตาเจียนและเตาเผาสวาย

4. มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อดูแล ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กผู้ยากไร้ในตําบลอย่างต่อเนื่อง

5. ท้องถิ่นสามารถตราเทศบัญญัติโดยตรงไม่ขัดแย้งต่อกฎหมาย ทําให้สามารถแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. เทศบาลตําบลโนนเจริญมีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ ของเทศบาลตําบลและข่าวสารที่น่าสนใจ

7. การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรงทําให้เห็นปัญหาของประชาชนและการเข้าถึงการทํางานของประชาชนทําให้มีโอกาสในการพัฒนาสูง

8. บุคลากรของเทศบาลตําบลโนนเจริญ มีบุคลากรและอัตรากําลัง จํานวนและคุณวุฒิอยู่ในระดับที่พร้อมที่จะดําเนินการตามนโยบายการบริหารงาน

จุดอ่อน
1. เส้นทางคมนาคมที่เชื่อมระหว่างหมู่บ้านยังไม่สะดวกเพียงพอและยังไม่ได้มาตรฐาน

2. ไม่มีแหล่งเก็บกักน้า แหล่งน้าธรรมชาติไว้ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอย่างเพียงพอ ทําให้ประชาชนประสบปัญหาการขาดแคลนนํา

3. การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะยังไม่ครบทั้งตําบล

4. การรวมกลุ่มยังไม่เข้มแข็งและยั่งยืน ทําให้ไม่มีการแลกเปลี่ยนความรู้ในการปรับปรุงผลผลิต ทําให้ผลผลิตที่ได้ยังมีคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน

5. ประชาชนบางส่วนขาดเอกสารสิทธิ์การถือครองที่ดิน ทําให้ขาดโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

6. มีปัญหาภัยแล้ง วาตภัย เกิดขึ้นทุกปี ทําให้เกิดความเสียหายและความเดือดร้อนแก่ประชาชน

7. ประชาชนยังขาดการปลูกฝังและการเรียนรู้การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง

8. ปัญหาขยะในชุมชน ไม่มีสถานที่รองรับขยะและระบบกําจัดขยะที่ได้มาตรฐาน

9. ประชาชนส่วนใหญ่มีหนีสินนอกระบบ

10. ประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้จากภาคการเกษตรเป็นหลัก ไม่มีอาชีพเสริมทีสร้าง

11. ประชาชนมีค่านิยมยืดติดกับวัตถุสิ่งของและบริโภคฟุ่มเฟือยแพร่กระจายเพิ่มมา

12. ปัญหายาเสพติดและติดการพนันในชุมชน
โอกาส

  1. สามารถขอรับงบประมาณสนับสนุนจาก อปท. อื่น ส่วนราซการอื่นในการ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านแหล่งนํ้าและด้านการเมือง การบริหาร
  2. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้มรการแลกเปลี่ยนหรือเชื่อมโยงเครือข่าย
  3. ตลาดต่างประเทศพร้อมที่จะรับซื้อสินค้า
  4. นโยบายกองทุนหมู่บ้าน ทำให้ชุมซบต่าง ๆ มีความเข้มแข็งส่งเสริมให้ตำบลมี ความเข้มแข็งในภาพรวมเพิ่มขึ้น
  5. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเปิดโอกาสให้ประซาซนได้รับการศึกษาเท่า เทียมกัน
  6. เทศบาลตำบลโนนเจริญสามารถขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการ ปกครองส่วนห้องถิ่นในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  7. ประซาขนได้รับการส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีและมีความเสมอภาคในการ รักษาพยาบาลตามโครงการหลักประกันสุขภาพของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งซาติ

อุปสรรค

1.ไม่มีแหล่งนํ้าธรรมซาตขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถกักเก็บนํ้าได้ตลอดปีและมีปริมาณ เพียงพอ

2. ขาดการวางผังเมืองทีดี

3. กลุ่มอาชีพยังไม่สามารถรวมตัวได้เข้มแข็งและไม่มีความรู้ทางด้านการตลาดและการบริหารจัดการกลุ่มและการพัฒนาผลิตภัณฑ์

4. สถาบันครอบครัวไม่เข้มแข็ง เนื่องจากกระแสสังคมให้ความสําคัญกับวัตถุและสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน

5. สื่อต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต เข้ามามีอิทธิพลต่อเด็กและเยาวชน ทําให้กระแสบริโภคนิยมและวัตถุนิยมรุนแรงมากขึ้น ทําลายวิถีชีวิตตั้งเดิมของประชาชน

6. ขาดงบประมาณการจัดหาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเนื่องจากต้องใช้งบการลงเป็นจํานวนมาก

7. ขาดทักษะ ขาดจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

8. การใช้ประโยชน์ของที่ดินยังไม่ถูกต้องและเหมาะสม

9. ประชาชนมีปัญหาด้านสุขภาพจากพฤติกรรมเสี่ยง เช่น การดื่มสุรา สูบบุหรี่ ยาเสพติด ขาดการออกกําลังกาย การบริโภคอาหารไม่ถูกหลักโภชนาการ ปัญหาความเครียดและสุขภาพจิต

10. ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตําบล

อื่นๆ

เมนู