ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ปกครองด้วยรูปแบบเทศบาลตำบล (ทต.) ประกอบด้วย 11 หมู่บ้าน มีพื้นที่ทั้งหมด 21.679 ตารางกิโลเมตร หรือเท่ากับ 13,549 ไร่ ประชาชนส่วนใหญ่ทำอาชีพค้าขาย และเกษตรกรรม ทั้งไร่นา และสวนทางการเกษตรต่าง ๆ เช่น สวนยางพารา สวนกล้วย เป็นต้น

โจทย์ปัญหา/การพัฒนาพื้นที่

1.การพัฒนาสัมมาชีพให้ทั่วถึง ประชาชนกลุ่มประชาชนที่ประกอบสัมมาชีพ มีความต้องการในการพัฒนาและยกระดับสินค้าให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่สูงขึ้น และการเข้าถึงของบริการของรัฐ

2.การจัดการแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาบริบทของชุมชน ให้มีความปลอดภัยในการทำมาหากินของประชากร

3.ส่งเสริมศูนย์เรียนรู้ประจำตำบล ด้านอาชีพ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และด้านสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถสร้างองค์ความรู้ให้ตัวเองใช้ทรัพยากรในพื้นที่เพื่อประกอบอาชีพอย่างมีประโยชน์สูงสุด

อื่นๆ

เมนู