ข้าพเจ้านายอนันต์  กะการดี  ประเภท กพร. เทศบาลตำบลโนนเจริญ จากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ หรือ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย กระผมได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่สำรวจเพิ่มเติมโดยใช้แบบสอบถาม 01  02  เเละเเบบสอบถาม 06 ในหมู่ที่ 6 บ้านหนองแวง รวมไปถึงหมู่ที่ 11 บ้านสันติสุข

โดยการสำรวจเพิ่มเติมพบว่าชุมชนบ้านหนองแวงหมู่ที่ 6  รวมไปถึงบ้านสันติสุขหมู่ที่ 11 โดยส่วนใหญ่พบว่าประชากรมีอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก รองลงมาคือมีอาชีพรับจ้างทั่วไปและมีอาชีพค้าขายเป็นส่วนน้อย  โดยการทำเกษตรส่วนใหญ่ประชากรจะทำนาเป็นหลัก รองลงมาคือการทำสวนยางและมันสำปะหลัง เป็นต้น โดยการทำนานั้นทั้ง2ชุมชนจะทำแค่1ครั้งต่อปี เนื่องด้วยปัจจัยทางธรรมชาติ เพราะในพื้นที่ทั้ง 2 ชุมชม มีสภาวะภัยแล้งอยู่ทุกปี ส่วนมันสำปะหลังจะปลูกในช่วงเดือนหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จ นอกจากนี้ประชากรยังมีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจอาทิ โค กระบือ เป็นต้น และประชากรส่วนใหญ่จะมีรายได้หลักมาจากอาชีพหลักที่ทำอยู่ รวมไปถึงอาชีพเสริมด้วย โดยส่วนใหญ่ประชากรทั้ง 2 ชุมชนจะมีรายได้ต่ำกว่า 5,000 บาทต่อเดือน และมีหนี้สินในครัวเรือนทั้งในและนอกระบบค่อนข้างมาก สาเหตุจากการเป็นหนี้ส่วนใหญ่คือกู้มาทำการเกษตรรวมไปถึงสร้างบ้าน เป็นต้น ส่วนในด้านปัญหาเกี่ยวสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประชากรทั้ง 2 ชุมชนได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก เนื่องด้วยบางครัวเรือนมีอาชีพรับจ้างทั่วไป ทำให้เมื่อเกิดสถานการณ์ดังกล่าวจึงถูกเลิกจ้างตามไปด้วย แต่ทั้งนี้ทางชุมชนก็มีการตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคมากขึ้น จึงมีการป้องกันตัวเองค่อนข้างดี และสิ่งที่พบเป็นปัญหาที่ชุมชนต้องการให้แก้ไขมากที่สุดก็คือ ด้านการสร้างอาชีพที่มั่นคงให้กับชุมชนเพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืนในอนาคต  และด้านการปรับปรุงระบบคมนาคมและสาธารณูปโภค เป็นต้น

รูปภาพประกอบ

 

อื่นๆ

เมนู