ข้าพเจ้า นางสาวสุชาดา ป้อมหิน ประเภท นักศึกษา ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

๑.ข้อมูลทั่วไป                           

ตำบลโนนเจริญตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดบุรีรัมย์ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ ๖๔ กิโลเมตรพื้นที่ปกครองของอำเภอบ้านกรวดตั้งอยู่ห่างจากตัวอำเภอไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ ๒๒ กิโลเมตรมีพื้นที่ทั้งหมด ๒๑.๖๗๔ ตารางกิโลเมตรหรือเท่ากับ ๑๓,๕๔๕ ไร่มีอาณาเขตติดต่อดังต่อไปนี้    ทิศเหนือติดต่อกับตำบลเขาดินเหนือตลอดแนวโดยมีลำห้วยกันน็อบเป็นแนวเขตทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลเขาดินเหนือและตำบลโคกกลางอำเภอพนมดงรักโดยมีลำห้วยลิงและถนนสายบ้านโนนเจริญ-หนองแวงเป็นแนวเขตทิศใต้ติดต่อตำบลสายตะกูและตำบลจันทบเพชรมีถนนทางหลวงชนบทสายบ้านกรวด-โคกกระซายเป็นแนวเขตทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลหินลาดตลอดแนวมีลำห้วยกันน็อบเป็นแนวเขต

                                                                                                                                                                                                                ๒.ระบบเศรษฐกิจ                                                                                                                                                 

 การเกษตร ตำบลโนนเจริญมีพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกพืช ได้แก่ ข้าวยางพาราอ้อยมันสำปะหลัง             

 การประมง ประชาชนในตำบลโนนเจริญทำการประมงเพื่อบริโภคในครัวเรือนเป็นส่วนใหญ่เหลือจากการบริโภคแล้วจึงนำไป    ขายเป็นรายได้เสริม                                                                                                                                                                     

การปศุสัตว์ ประชาชนในตำบลโนนเจริญทำปศุสัตว์ ได้แก่ วัวควายสุกรเปิดไก่เพื่อเป็นอาหารในครอบครัวและจำหน่าย

๓.การบริการ สถานประกอบการบริการในตำบลโนนเจริญมีดังนี้ 

                         -ปั้มน้ำมันและหรือแก๊สมี ๔ แห่ง                       -ร้านอาหารจำนวน ๔ แห่ง                                                 

                          -อู่ซ่อมรถจักรยานยนต์                                     -ร้านตัดผม จำนวน ๖ แห่ง                                                                                                   -ร้านเสริมสวย จำนวน ๔ แห่ง                         -ร้านซ่อมและจำหน่ายโทรศัพท์มือถือ จำนวน ๒ แห่ง                                                                                                                                                                                                                                           ๔.การท่องเที่ยว                                                                                                                                                                                ตำบลโนนเจริญ มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญคือ เตาเผาสวาย, เตาเผาตาเจียน                                                             

.อุตสาหกรรม                                                                                                                                                                                 ตำบลโนนเจริญ มีโรงงานผลิตน้ำดื่ม ๑ โรง

๖.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)                                                                                                     ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชนสภาพพื้นที่ของตำบลโนนเจริญเป็นพื้นที่ราบลุ่มมีคลองส่งน้ำหลายสายค่อนข้างอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่จึงประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก เช่น ทำนา ทำสวนยางพาราทำไร่มันสำปะหลังทำไร่อ้อยและเลี้ยงสัตว์                                                                                                                                                              -ข้อมูลด้านการเกษตรพื้นที่ส่วนใหญ่ร้อยละ ๘๐ เป็นพื้นที่เกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำสวนยางพารา ทำไร่มันสำปะหลัง ทำไร่อ้อย และเลี้ยงสัตว์เป็นต้น                                                                                                                                                                            -ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตรพื้นที่ตำบลโนนเจริญมีแม่น้ำไหลผ่านจำนวน ๓ สายลำน้ำหรือลำห้วยจำนวน ๑๕ สายฝายกั้นน้ำจำนวน ๑๙ แห่งแต่ยังไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตรตลอดทั้งปี

 ๗.ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกินน้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค)                                                                                           ตำบลโนนเจริญมีบ่อน้ำตื้นจำนวน ๑๘ บ่อบ่อน้ำโยกจำนวน 4 บ่อบ่อบาดาลจำนวน ๓๘ บ่อถังเก็บน้ำฝนจำนวน ๑๕ แห่งและมีระบบประปาหมู่บ้านครบทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน แต่ยังไม่ครบทุกครัวเรือน

   

 

 

อื่นๆ

เมนู