ข้าพเจ้า นางสาวสุชาดา ป้อมหิน ประเภท นักศึกษา ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์       

จากสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ได้มีการระบาดหนัก ประชาชน นักศึกษาบัณฑิตจบใหม่ ได้รับผลกระทบหนักมาก และขอขอบคุณโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลได้ช่วยเหลือประชาชน นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ที่ไม่มีงานทำ ให้มีงานทำ ดิฉัน นางสาวสุชาดา ป้อมหิน นักศึกษา ได้ทราบข่าวสารนี้จึงได้เข้าร่วมโครงการและได้รับหน้าที่ปฏิบัติงานของตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ได้ทำในหลักสูตรของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ID08(2) การส่งเสริมยกระดับการแปรรูปกล้วยด้วยซิปสร้างนวัตกรรมก๊าซชีวมวลเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์โอกาสนี้ดิฉันขอเสนอข้อมูลเกี่ยวบริบทความเป็นมาของตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ความเป็นมา    

หมู่บ้านโนนเจริญ เดิมขึ้นอยู่กับตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เดิมหมู่บ้านโนนเจริญเป็นหมู่บ้านที่มีเนินภูเขาเล็ก ๆ ตรงกลางหมู่บ้าน (ปัจจุบัน คือ บริเวณวัดไตรคงคาราม) มีสระน้ำโบราณใหญ่ 2 สระ รอบหมู่บ้านชื่อสระหนองสังข์ และสระบ้าน ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีต้นไม้มากมายมีทางเดินของสัตว์ป่าลงมาดื่มน้ำในสระเป็นประจำ ชาวบ้านจึงพากันเรียกเนินเล็ก ๆ นี้ว่า โนนเจริญตามลักษณะความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ ต่อมาได้แยกตั้งเป็นตำบลโนนเจริญ เมื่อปี พ.ศ.2497 โดยมีนายนวล พาชื่นใจเป็นกำนันคนแรก นายประมุข ศักดิ์ศรีท้าวคนปัจจุบัน อาชีพหลักของชาวบ้านคือ ทำนา ค้าขาย ทำสวนยางพารา อาชีพเสริม ทำไร่ เลี้ยงสัตว์

 

ตำบลโนนเจริญ มี ทั้งหมด 11 หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ 1 บ้านโนนเจริญ 230 ครัวเรือน                                      หมู่ 2 บ้านโนนเจริญ 176 ครัวเรือน

หมู่ 3 บ้านโนนเจริญ 198 ครัวเรือน                                      หมู่ 4 บ้านโนนเจริญ 165 ครัวเรือน

หมู่ 5 บ้านโนนเจริญ 233 ครัวเรือน                                      หมู่ 6 หนองแวง 181 ครัวเรือน

หมู่ 7 บ้านหัวถนน 230 ครัวเรือน                                         หมู่ 8 บ้านสายโท 9 ซอย 3 72 ครัวเรือน

หมู่ 9 บ้านโคกใหญ่ 289 ครัวเรือน                                       หมู่ 10 บ้านสามขาพัฒนา 114 ครัวเรือน

หมู่ 11 บ้านสันติสุข 73 ครัวเรือน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.เขาดินเหนือ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

ทิศใต้ ติดกับ ต.สายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

ทิศตะวันออก ติดกับ ต.เขาดินเหนือ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

พื้นที่                                                                                                                                                                ตำบลโนนเจริญ เป็น 1 ใน 9 ตำบลของอำเภอบ้านกรวด ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของที่ว่าการอำเภอ มีพื้นที่ประมาณ 21,679 ตร.กม. หรือ 13,549.38 ไร่ ลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่ม โดยลาดเอียงจากทิศใต้ลงไปทิศเหนือ และสภาพทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย พื้นที่ส่วนใหญ่จึงเป็นพื้นที่ทำนา

 

 

อื่นๆ

เมนู