การประกอบอาชีพ วิถีชีวิตของชาวบ้านและปัญหาที่พบในหมู่บ้านโคกใหญ่ หมู่ ๙ ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นายอภิวัตร์ พันธ์วงษ์  ประเภทนักศึกษา เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบ้านโคกใหญ่

จากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพิ่มเติมหมู่บ้านโคกใหญ่ หมู่ ๙ ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยส่วนใหญ่แล้วพบว่าชาวบ้านจะทำอาชีพหลักเป็น เกษตรกร ค้าขาย และเลี้ยงสัตว์ เช่น ทำนา ปลูกมันสำปะหลัง  บางครัวเรือนจะประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภคและจำหน่าย

 

ในส่วนของชีวิตประจำวันนั้น แต่ละครัวเรือนจะมีการดำรงชีวิตที่แตกต่างกัน ซึ่งส่วนมากในช่วงเช้าจนถึงช่วงสายของแต่ละครัวเรือนจะออกไปดูตามสวนและไร่นาของตนเอง บางครัวเรือนที่ทำอาชีพเลี้ยงสัตว์ เช่น เลี้ยงวัว เลี้ยงควาย ในช่วงสายจะนำสัตว์เลี้ยง ไปปล่อยไว้ตามสวนและทุ่งนาของตนเอง หลัังจากนั้นชาวบ้านจะทำภารกิจประจำวันของตนเองและจะมีการนำสัตว์เลี้ยงของนเองเช้าคอกในช่วงเย็น  และมีการว่างงาน ทำให้ไม่มีรายได้ในช่วงนี้ กล่าวถึงรายได้ของคนในชุมชนนั้นมาจากอาชีพหลัก เช่น การทำการเกษตร รายได้เฉลี่ยแต่ละครัวเรือนนั้น อยู่ที่น้อยกว่า 5,000 บาท ต่อเดือน/ครัวเรือน ในการทำการเกษตร มีการลงทุนจำนวนมาก ทั้งค่าปุ๋ย ค่ายา สารเคมี ค่าจ้างแรงงาน ค่าจ้างรถไถ และค่ารถเกี่ยวข้าวในฤดูเก็บเกี่ยว ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่สูง ทำให้เงินทุนในส่วนของตนเองนั้นไม่เพียงพอ จึงเกิดการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินนที่ให้บริการต่างๆ ทั้งในระบบและนอกระบบ เช่น ธนาคารเพื่อการเกษตร(ธกส) ส่งผลให้คนในชุมชนมีหนี้สินเป็นจำนวนมาก

ในด้านแหล่งทรัพยากรที่สำคัญของชุมชน เช่น ห้วย ป่าไม้   แหล่งโบราณสถาน วัด

ในหมู่บ้านเคยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) ในต้นปี  2563 ทำให้ชาวบ้านเกิดภาวะความเครียดในการเฝ้าระวังความปลอดภัยทางด้านสุขภาพของคนในครอบครัว จึงมีการสั่งปิดหมู่บ้านเป็นเวลานาน ส่งผลกระทบให้คนในชุมชมได้รับปัญหาตกงาน และขาดรายได้  ในปัจจุบันผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้คนในชุมชนที่เคยประกอบอาชีพที่ต่างๆ เช่น กรุงเทพฯ สมุทรปราการ ฯลฯ ได้รับผลกระทบทำให้ผู้ประกอบอาชีพ ว่างงาน ตกงาน และขาดรายได้ จึงย้ายถิ่นฐานกลับบ้านเกิดของตนเอง เพื่อความอยู่รอดของตนเองและครอบครัว

ปัญหาที่พบเห็นภายในชุมชนส่วนใหญ่ คือ แหล่งน้ำใช้ไม่เพียงพอ ถนนบางเส้นได้รับการแก้ไขและพัฒนายังไม่แล้วเสร็จ ทำให้การจราจรภายในหมู่บ้านลำบากขึ้นเล็กน้อยและยังทำให้เกิดฝุ่นละอองจำนวนมากเมื่อมียานพาหนะขับผ่านไปผ่านมาภายในหมู่บ้านด้วยความเร็ว รวมถึงไฟฟ้าตามซอยต่างๆภายในหมู่บ้านยังไม่ทั่วถึง และปัญหาการว่างงาน ปัญหาความยากจนของคนในชุมชน

 

 

 

อื่นๆ

เมนู