1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID08(2) - ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด
  4. บทความประจำเดือนตุลาคม ลงพื้นที่เพื่อสำรวจชุมชนอันเป็นแหล่งท่องเที่ยว จุดเช็คอิน สำหรับเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและนวัตวิถี ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือนตุลาคม ลงพื้นที่เพื่อสำรวจชุมชนอันเป็นแหล่งท่องเที่ยว จุดเช็คอิน สำหรับเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและนวัตวิถี ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

แผนการปฏิบัติงานในเดือนตุลาคม ในวันที่ 14 ตุลาคมที่ผ่านมา ดิฉันได้ทำการลงพื้นที่ร่วมกับทีมงานผู้ปฏิบัติงาน ลงพื้นสำรวจพื้นที่ชุมชนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว จุดเช็คอิน เพื่อทำเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนวัตกรรม และนวัตวิถี โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ มีทั้งหมด 3 สถานที่ ซึ่งทั้ง 3 สถานที่เป็นสถานที่ท่องเชิงวัฒนธรรมที่มีความเก่าแก่ สวยงาม และควรแก่การอนุรักษ์พัฒนา

เตาเผาสวาย

ตั้งอยู่ที่ บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 9 ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ จากการสำรวจของกรมศิลปากรได้พบเตาเผาเครื่องเคลือบดินเผามากกว่า 300 เตา ซึ่งถือได้ว่าเป็นนิคมอุตสาหกรรมผลิตเครื่องเคลือบดินเผาที่ใหญ่ที่สุด ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 15-16  จากการขุดค้นของกรมศิลปากรพบว่า ภายในเตาเผามีการกั้นแบ่งออกเป็นห้อง ๆ โดยใช้คันดินกั้นแต่ละห้องเป็นที่เผาเครื่องปั้นดินเผาแต่ละชนิด เช่น ห้องหนึ่งสำหรับเผาพวกไห อีกห้องหนึ่งสำหรับเผาชามหรือโถ เป็นต้น

ตาเผานายเจียน

ตั้งอยู่ที่บ้านถนนน้อย ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นเตาเผาโบราณอายุประมาณ 1,000 ปี มี 2 เตา ชื่อเตาเผานายเจียน และเตาเผาสวาย และได้พบเครื่องเคลือบโบราณจำนวนมาก คนโบราณใช้เผาเครื่องปั้นดินเผา หม้อ ไห ต่างๆ นักโบราณคดีได้สำรวจพบเตาเผา และเครื่องปั้นดินเผา โบราณจำนวนมาก พบว่ามีอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 14-19 โดยเตาเผาเหล่านี้ ได้ผลิตเครื่องถ้วยเขมร เพื่อเป็นสินค้าป้อนให้กับเมืองต่างๆ ในกัมพูชา และในภูมิภาคต่างๆ โดยมีการทำอุตสาหกรรมขนาด ใหญ่โต และขยายขอบเขตการผลิตไปยังพื้นที่ใกล้เคียงอีกด้วย

ศาลหลวงปู่ซาน เป็นศาลคู่บ้านคู่เมือง เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำตำบลโนนเจริญ และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับคนในหมู่บ้าน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู