ข้าพเจ้า นายอนันต์ กะการดี ประเภท กพร. ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร:โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ID08(2) การส่งเสริมยกระดับการแปรรูปกล้วยด้วยระบบชิป สร้างนวัตกรรมก๊าซชีวมวลเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์

จากในเดือนที่ผ่านทางทีมปฏิบัติงานลงพื้นที่สำรวจข้อมูลภายในชุมชนที่ผ่านมาทำให้รู้ถึงปัจจัยรวมถึงปัญหาและความต้องการของชุมชนมากขึ้น จึงได้ประชุมเเละจัดทำ SWOT เพื่อเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ความต้องการภายในชุมชน โดยหาจุดแข็ง จุดอ่อน ในพื้นที่ชุมชน ทั้ง 11 หมู่บ้าน ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

1) จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ (Strengths)

ประชาชนส่วนมากมีพื้นที่ที่เป็นของตัวเองเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ
มีสถานที่เเละแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์
มีงบประมาณดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย
มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงคนในชุมชน
เทศบาลออกกฎหมายท้องถิ่นที่สามารถแก้ปัญหาตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
มีสถานศึกษาในตำบลมีความพร้อม มีศักยภาพในการศึกษา มีศูนย์เรียนรู้ วิสาหกิจชุมชน
ประชาชนมีคุณภาพในการบริหารงาน
ประชากรส่วนใหญ่ปลูกกล้วยทุกครัวเรือน

2) จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ (Weaknesses)

เส้นทางคมนาคมไม่สะดวกและยังไม่ได้มาตรฐาน(ไม่มีไฟฟ้าส่องถนนที่ทั่วถึง)
ไม่มีแหล่งเก็บกักน้ำใช้อุปโภคบริโภค
ปัญหาขยะในชุมชนไม่มีสถานที่รับรองขยะและระบบจำกัดขยะที่ได้มาตรฐาน
ไม่มีอาชีพเสริมที่สร้างรายได้แน่นอน
ประชาชนส่วนใหญ่มีหนี้สินนอกระบบ
ประชาชนยังขาดการปลูกฝังและเรียนรู้การใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้อง
การรวมกลุ่มยังไม่เข้มแข็งและยั่งยืน

3) โอกาสที่จะดำเนินการได้ (Opportunities)

หน่วยงานรัฐส่งเสริมพื้นที่ทำเกษตรที่มีประสิทธิภาพ
ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดี
รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนหรือเชื่อมโยงเครือข่าย
หน่วยงานรัฐให้ความช่วยเหลือด้านการประกอบอาชีพ
สามาถรขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
นโยบายกองทุนหมู่บ้านทำให้ชุมชนต่างมีความเข้มแข็ง

4) อุปสรรคในการดำเนินงาน (Threats)

ขาดทักษะการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาโควิด กลุ่มอาชีพไม่สามารถร่วมตัวได้เข้มแข็ง
สถาบันครอบครัวไม่เข้มแข็ง
ขาดทักษะจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประชุมประชาคมหมู่บ้าน

 

อื่นๆ

เมนู