ข้าพเจ้า นายอภิสิทธิ์ กะการดี ประเภท กพร. ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร:โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ID08(2) การส่งเสริมยกระดับการแปรรูปกล้วยด้วยระบบชิป สร้างนวัตกรรมก๊าซชีวมวลเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์

รูปภาพในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม

ในเดือนมีนาคมเป็นการเก็บข้อมูลเป็นเดือนที่สอง จะเห็นได้ว่าเดือนกุมภาพันธ์ข้าพเจ้าเเละทีมงานได้ลงเก็บข้อมูลของประชาชนในบ้านหนองแวง หมู่ที่6 และบ้านสันติสุข หมู่ที่11 ตำบลโนนเจริญได้บ้างส่วนแล้ว แต่ข้อมูลยังไม่ได้ถึงเกณฑ์ของจำนวนที่ตั้งเป้ากำหนดไว้ ข้าพเจ้าเเละทีมงานจึงได้ลงเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในเดือนมีนาคมตามที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจำหลักสูตร เป็นการเก็บข้อมูลโดยใช้ แบบฟอร์ม 01 แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคลครัวเรือนและชุมชน  แบบฟอร์ม 02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19   แบบฟอร์ม 06 แบบสำรวจเพื่อระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ (ในส่วนที่1)  ระหว่างวันที่ 1-15 มีนาคม พ.ศ. 2564 ตามแบบฟอร์มของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

 

อื่นๆ

เมนู