จากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลภายในชุมชนที่ผ่านมาทำให้รู้ถึงปัจจัยปัญหาและความต้องการของชุมชนมากขึ้น จึงได้จัดทำ SWOT เพื่อเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ความต้องการภายในชุมชน โดยหาจุดแข็ง จุดอ่อน ในพื้นที่ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ สรุปได้ดังนี้

จุดแข็ง (Strengthe)

 1. มีีพื้นที่ทำกินภายในชุมชนส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ของตนเอง
 2. มีแหล่งท่องเที่ยวและที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์
 3. มีงบประมาณดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย
 4. มีการประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงชุมชนได้ดี
 5. สามารถแก้ปัญหาตอบสนองความต้องการของชุมชน
 6. มีสถานศึกษาที่มีศักยภาพทางการศึกษาภายในชุมชน
 7. ประชาชนมีคุณภาพในการบริหารงาน
 8. ประชาชนส่วนใหญ่ปลูกกล้วยเพื่อนำไปบริโภคและจำหน่าย

จุดอ่อน (Weekness)

 1. เส้นทางคมนาคมไม่ได้มาตรฐาน
 2. มีไฟฟ้าส่องสว่างไม่ทั่วถึงตามถนนหมู่บ้าน
 3. ไม่มีอาชีพเสริมที่สร้างรายได้ที่มั่นคงในแต่ละชุมชน
 4. ประชาชนส่วนใหญ่มีหนี้สินเพื่อนำเงินไปใช้ในการทำเกษตรกรรมและใช้จ่ายในครัวเรือน

โอกาส (Opportunities)

 1. หน่วยงานรัฐส่งเสริมพื้นที่ทำเกษตรที่มีประสิทธิภาพ
 2. ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขอนามัยที่ดี
 3. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้มีการเเลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงเครือข่าย
 4. หน่วยงานรัฐให้ความช่วยด้านการประกอบอาชีพ
 5. สามารถขอรับงบประมาณสนับสนุนจากการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 6. นโยบายกองทุนหมู่บ้านทำให้ชุมชนต่างมีความเข้มแข็ง

อุปสรรค (Threat)

 1. ปัญหาโควิด-19
 2. ปัญหาภัยแล้ง
 3. ขาดทักษะในการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติ

จากการวิเคราะห์ SWOT ในครั้งนี้ได้เก็บรวบรวมข้อมูลภายในชุมชน ได้สรุปผลข้อมุลในภาพรวมแต่ละประเด็นในข้อมูลข้างต้นและทราบถึง จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานในครั้งต่อไป

อื่นๆ

เมนู