ข้าพเจ้า นางสาว ศุภรัตน์ สีน้ำเย็น บัญทิตจบใหม่ ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม ในเดือน มีนาคม พ.ศ 2564 ในพื้นที่ตำบลโนนเจริญ บ้านสันติสุข หมู่ที่11ได้ทำการสำรวจแบบฟอร์ม 01,02,และ 06 แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนชุมชน และแบบสอบถามเกี่ยวกับโควิค19

จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมในชุมชนพบว่าความเป็นอยู่ของชุมชนยังมีปัญหาและมีความต้องการอีกหลายอย่างในชุมชน ปัจจัยหลักคือ การขาดน้ำปะปาใช้ในหน้าแล้ง ทำให้การเกษตรได้ผลไม่ตามที่คาดหวัง ทำให้ขาดทุนในด้านการเกษตร เช่นการปลูกพืชผักไว้จำหน่ายในชุมชนของตน  ไม่มีน้ำเพียงพอในการใช้อุปโภคบริโภค จึงเป็นผลทำให้คนในชุมชนมีผลกะทบในด้านนี้  ในส่วนของด้านโควิค19 คนในชุมชนเข้าใจถึงการปฏิบัติตนอย่างไรให้ปลอดภัยจากกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ดี เช่น ใส่แมสทุกครั้งหลังออกจากบ้านหรือเข้าไปในที่ชุมชน การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ทุกครั้งที่สัมผัสสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เป็นต้น

สรุปผลในเดือนมีนาคมได้ดังนี้ ส่วนใหญ่ในช่วงหน้าแล้งคนในชุมชนขาดแคลนน้ำปะปาในการดำรงชีวิตประจำวันน้ำไม่เพียงพอต่อคนในชุมชนทำให้การเกษตรในชุมชนขาดรายได้ในการดำรงชีวิต คนในชุมชนส่วนใหญต้องการน้ำปะปาใช้เป็นส่วนมาก ในส่วนด้านโควิค19 คนในชุมชนปฏิบัติตนและป้องกันการเสี่ยงที่จะติดเชื้อโควิคเป็นอย่างดี

 

                                                                    รูปปฏิบัติงานในการลงพื้นที่

อื่นๆ

เมนู