ข้าพเจ้า นางสาวศุภรัตน์ สีน้ำเย็น บัญทิตจบใหม่ ได้ทำการสำรวจลงพื้นที่ในหมู่บ้านสันติสุข หมู่11

การสำรวจอาชีพของชาวบ้านในหมู่บ้านสันติสุข หมู่ที่11 ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2564 พบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ประกบอาชีพหลักเป็นเกษตรกร (ปลูกข้าว ทำสวนยางพารา)  และมีอาชีพเสริมคืิอเลี้ยงวัว เลี้ยงควาย และอาชีพค้าขาย เป็นต้น มีรายได้เฉลี่ย 5000 บาทต่อเดือนขึ้นไป มีจำนวนคนในครอบครัวเฉลี่ย 3-6 คนต่อครัวเรือน และวุฒิการศึกษาชาวบ้านส่วนใหญ่ อยู่ในระดับประถมศึกษา ที่ดินที่ใช้ทำมาหากินของชาวบ้านในพื้นที่นี้เฉลี่ยประมาณ 5-20 ไร

ในการดำเนินชีวิตประจำวันนั้น ชาวบ้านในพื้นที่ส่วนใหญ่จะทำอาชีพเสริม เป็นเลี้ยงวัว เลี้ยงควาย และอาชีพค้าขาย การเลี้ยงวัว ควาย นั้นจะปล่อยเลี้ยงได้ตามธรรมชาติ ตามท้องทุ่งนาในพื้นที่ของชุมชนนั้น และมีแหล่งน้ำสำหรับการให้วัวควายได้ดื่มกินก็มาจากแหล่งน้ำสาธารณะบ้าง แหล่งน้ำตนเองบ้าง

 สิ่งที่ชาวบ้านขาดแคลนและต้องการก็คือ ถนนปลอดฝุ่น น้ำปะปา และไฟฟ้าสว่างตามถนน ปัญหาที่ชาวบ้านพบเจอเป็นประจำก็คือน้ำปะปาไหลไม่สะดวก ตอนกลางคืนไม่มีไฟฟ้าตามถนนทำให้รถสันจรไปมาลำบากและเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายขึ้น

                                                             รูปภาพประกอบการในการลงพื้นที่

อื่นๆ

เมนู