ข้าพเจ้า นางสาวปัญฑิตา เชาว์มะเริง ผู้ปฏิบัติงาน ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ หลักสูตรID08 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

พวกเรา U2T โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการประจำตำบลโนนเจริญ ได้ทำการลงพื้นที่ วันที่ 13 มิถุนายน 2564  เพื่อทำการจัดอบรมการส่งเสริมยกระดับการแปรรูปกล้วยด้วยระบบ CIPP MODEL รวมถึงการสร้างนวัตกรรมก๊าซชีวมวล เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับรัฐวิสาหกิจชุมชน ณ บ้านโคกใหญ่ ต.โนนเจริญ

โดยการอบรมในครั้งนี้ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับคำแนะนำในการปลูกกล้วย ประโยชน์ของกล้วย รวมถึงการนำส่วนต่างๆไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการเผาถ่านด้วยพลังงานชีวมวล นอกจากนี้ยังมีการแปรรูปกล้วย โดยเลือกใช้วิธีการทำกล้วยฉาบ มีการให้คำแนะนำในการทำกล้วยฉาบให้มีรสชาติดี ไม่อมน้ำมัน รวมถึงวิธีการต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเพื่อการยกระดับเศรษฐกิจในชุมชนต่อไป การจัดอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้ได้รับความสนใจและความร่วมมือจากชาวบ้านเป็นอย่างดี

อื่นๆ

เมนู