1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID08(2) - ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด
  4. ID08 (2) U2T โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) กิจกรรมการสาธิตการเผาก๊าซชีวมวลเเละการสาธิตการแปรรูปกล้วย เทศบาลตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ID08 (2) U2T โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) กิจกรรมการสาธิตการเผาก๊าซชีวมวลเเละการสาธิตการแปรรูปกล้วย เทศบาลตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นางสาวศุภรัตน์ สีน้ำเย็น ผู้ปฏิบัติงานประจำเทศบาลตำบลโนนเจริญ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2564 พวกเราชาว U2T ได้ทำการลงพื้นอบรมการเผาถ่านชีวมวลกับการแปรรูปกล้วยที่ให้ความรู้แก่ชาวบ้านทั้ง 11 หมู่บ้านในตำบลโนนเจริญ ณ ศาลาประชาคมบ้านโคกใหญ่ ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

โดยในการอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้ ให้ความรู้ในเรื่องของการเผาถ่านพลังงานชีวมวล  และยังมีการสาทิตวิธีการเผาถ่านด้วยพลังชีวมวล และประโยชน์ที่ได้จากการเผาถ่านชีวมวลช่วยบรรเทาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เนื่องจากถ่านชีวภาพสามารถลดคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศในระยะยาวได้ด้วยการกักเก็บคาร์บอนในดิน เพื่อให้ชุมชนนำไปต่อยอดและพัฒนาต่อไป 

 

 และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยการแปรรูปกล้วย ให้ครั้งเราเลือกการทำกล้วยฉาบ และสอนวิธีการทอดกล้วยแบบไม่อมน้ำมัน เพื่อให้ชุมชนนำไปต่อยอดและพัฒนาต่อไป การการลงพื้นที่ในครั้งนี้และประโยชน์ที่ได้รับจากการทำกล้วยฉาบผลผลิตกล้วยนานาชนิดให้ผลมากมาย บางครั้งรับประทานสุกไม่ทัน ขอแนะนำให้ท่านผู้สนใจทดลองแปรรูปกล้วยแบบง่ายๆ ตามที่ภูมิปัญญาไทยได้ตกทอดมาให้จนถึงรุ่นลูกหลานในปัจจุบัน ทำง่ายๆ หากทำคล่องดีแล้ว ก็สามารถผลิตเป็นอาชีพเสริมรายได้

 

อื่นๆ

เมนู