ดิฉันนางสาวขนิษฐา อะโรคา ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
ผลการปฎิบัติงานประจำเดือนเมษายน 2564
จากการลงพื้นที่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เดือนมีนาคม 2564 ที่ผ่านมากลุ่มของข้าพเจ้าได้มีการนำปัญหาสิ่งที่พบเจอในชุมชน และสิ่งที่ชาวบ้านต้องการให้ทางผู้ปฎิบัติงานช่วยพัฒนามาแลกเปลี่ยนกัน เพื่อช่วยกันคิดและหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ตรงประเด็นมากที่สุด จากนั้นก็จะได้นำผลสรุปที่ได้มา จัดทำโครงการเพื่อช่วยเหลือประชาชนในชุมชน
ในวันที่3 เมษายน 2564 ดิฉันและทีมงานรวมกับคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ได้รวมประชุมกัน เพื่อวิเคราะห์ วางแผน และจัดทำSWOT หาจุดอ่อนและจุดแข็ง ทั้ง11หมู่บ้านของตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อจัดทำโครงการให้กับชุมชน ซึ่งผลสรุปที่ได้คือ ชื่อโครงการ/กิจกรรมในการดำเนินการ: การพัฒนานวัตกรรมสร้างเตาเผาถ่านชาโคลไร้ควันเพื่อผลิตถ่านไร้ควันสำหรับนำมาใช้ในครัวเรือนและใช้แปรรูปในอุตสาหกรรมขนาดยอม สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนให้กับชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ของตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อให้เกิดการจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษา ให้มีงานทำและฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน
2.เพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะในการเสริมสร้างอาชีพใหม่/ผลิตภัณฑ์ใหม่ในชุมชน
3.เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการโดยมีมหาวิทยาลัยในพื้นที่เป็น System lntegrator
4.เพื่อให้เกิดการจัดทำข้อมูลของชุมชน (Community Data)

อื่นๆ

เมนู