ข้าพเจ้า นางสาวจตุพร อุตลา บัณฑิตจบใหม่
ได้ลงพื้นที่สำรวจความเป็นอยู่ของชุมชนในตำบลตะโกตาพิ  อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ในระหว่างวันที่ 1-10 พฤษภาคม 2564

จากการสำรวจข้อมูลความเป็นอยู่ของชุมชนในตำบลตะโกตาพิ  อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ช่วงนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูการทำนาของคนในชุมชน คนในชุมชนเริ่มมีการไถนาปรับหน้าดิน และหว่านข้าว เป็นกรรมวิธีในการปลูกข้าว เพราะข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทย ซึ่งคนในชุมชนมีอาชีพทำนาเป็นหลักที่สือทอดกันมาจนมาถึงปัจจุบัน โดยส่วนใหญ่แล้วชาวนาจะใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายในชนบท โดยทั่วไปชาวบ้านจะนึกถึงการผลิตเพื่อให้สามารถเลี้ยงครอบครัวและตนเองได้ก่อน หากมีเหลือจากการบริโภคจึงขายหรือแลกเปลี่ยนกันภายในชุมชน ซึ่งลักษณะวิถีชีวิตแบบนี้สะท้อนให้เห็นถึงการพึ่งพาตนเองของชาวบ้านในชุมชน

ปัญหาที่พบ ฝนทิ้งช่วงจึงทำแล้ง ข้าวยืนต้นตายทำให้เกินผลผลิตน้อย จึงทำให้รายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายและเกิดปัญหาหนี้สินตามมา

ภาพประกอบการทำงาน

 

 

 

อื่นๆ

เมนู