ข้าพเจ้านายณัฏฐวัชช์  บุญสวัสดิ์ ภาคประชาชน จากการสำรวจเก็บข้อมูลเพิ่มเติมของ บ้านโคกกระชายหมู่ที่ 7 ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 1-15 เมษายน 2564

จากการสำรวจเพิ่มเติมครบ 100%  มีบ้านเลขที่ 1-198 และบ้านเลขที่มีทับ 12 หมายเลข โดยพบปัญหา ดังนี้

  • ณ ปัจจุบันที่ได้ลงสำรวจข้อมูลตามบ้านเลขที่

-ครัวเรือนบ้านเลขที่มีสมาชิกอยู่จริง 141 ครัวเรือน

-ครัวเรือนบ้านเลขที่มีทับสมาชิกอยู่จริง 12 ครัวเรือน

-ครัวเรือนที่ไปทำงานต่างจังหวัด 27 ครัวเรือน

-ครัวเรือนที่มีบ้านเลขที่แต่ไม่มีบ้าน สมาชิกมีอยู่จริง 4 ครัวเรือน

-ครัวเรือนที่สมาชิกย้ายออกจากบ้านเลขที่ไปหมด ไม่มีสมาชิกอยู่ 3 ครัวเรือน

-บ้านเลขที่ว่างไม่มีครัวเรือนอยู่ 23 หมายเลข

2) ทำให้พบว่าบ้านเลขที่ไม่ได้เรียงตามลำดับ ข้ามไปข้ามมา ทำให้การสำรวจข้อมูลหมู่บ้านกับผู้นำชุมชนได้ข้อมูลไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หลังจากสำรวจพบว่ามีบ้านเลขที่มีอยู่จริง 184 ครัวเรือน (อยู่จริง 157 ครัวเรือน,ไปทำงาน 27 ครัวเรือน)

3) ความเป็นไปของชุมชนตอนนี้มีแม่บ้านกับเด็กๆ และผู้สูงอายุ ไม่มีอาชีพเสริมใดๆ รอเงินจากหัวหน้าครอบครัวและลูกหลานส่งเงินมาให้เดือนละครั้ง และคนที่มีรถไถเริ่มรับจ่ายไถนาแล้ว

และมีการลงพื้นที่หาผู้สนใจมาร่วมอบรมโครงการเผาถ่านไร้ควัน ระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน 2564 มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรม 5 คน

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู