1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID09(2) - ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย
  4. ID09 ความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของประชาชน และสถานการณ์โควิด 19 บ้านโคกกระชาย หมู่ที่ 7 ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ID09 ความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของประชาชน และสถานการณ์โควิด 19 บ้านโคกกระชาย หมู่ที่ 7 ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านายณัฏฐวัชช์  บุญสวัส ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลบ้านโคกกระชาย หมู่ที่ 7 ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  ในวันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2564

1.บ้านไม่มีแต่มีทะเบียนบ้านมีจำนวน 5 ครัวเรือน สาเหตุเคยมีบ้านแต่เป็นบ้านได้ พอซื้อแล้วไม่ได้ปลูกใหม่

2.หมายเลขที่ไม่มีทะเบียนบ้านยังว่างอยู่มี 23 หมายเลขเกิดจากสาเหตุสมัยก่อนให้ชาวบ้านเลือกบ้านเลขที่เอง จึงทำให้บ้านเลขที่ ที่ถูกใจถูกเลือกไป และบ้านเลขที่ ที่ไม่ถูกใจเหลืออยู่ บ้านเลขที่จึงจะไม่เรียงตามลำดับและกระโดดข้ามขั้นไป

3.มีบ้านเลขที่และมีทะเบียนบ้านแต่คนไม่อยู่ จำนวน 20 ครัวเรือน สาเหตุไปทำงานต่างจังหวัดบางรายก็ไม่กลับ

เมื่อลงพื้นที่จริงแล้วได้พบว่า มีครัวเรือนปลูกพืชผักกินเองและขายในชุมชน 22 ครัวเรือน มีร้านค้าขายของชำ 6 ร้าน และร้านขายของหวานและอาหารตามสั่ง 3 ร้าน ชุมชนมีความเป็นอยู่ระดับปานกลาง มีความเอื้อเฟื่อเผื่อแผ่ซึ้งกันและกัน เป็นชุมชนที่รักษาความสะอาดอยู่ในเกณฑ์ดี

ปัญหาของชุมชน คือหน้าแล้งน้ำประปาไม่พอใช้ต้องปิด-เปิด ตามเวลา (เฉพาะบางคุ้มเท่านั้น) การปลูกพืชผักสวนครัวจึงเป็นเรื่องลำบากสำหรับบางครัวเรือนที่น้ำไม่พอใช้

อาชีพเสริมในชุมชนนั้นมีไม่มาก

-กลุ่มทอเสื่อกก มี 3 ครัวเรือน

-กลุ่มเลี้ยงสัตว์ มี วัว,ควาย,เป็ด,ไก่,ปลา มีประมาณ 80 ครัวเรือน

สำหรับกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรนั้น ยังไม่เห็นมีเป็นรูปธรรม ช่วงนี้มีผู้นำครอบครัวได้ไปทำงานก่อสร้างที่ต่างจังหวัด จะกลับก็ช่วงฤดูทำนา

Tags:

อื่นๆ

เมนู